آیا نماز خواندن با زیرپیراهن و یا رکابی بی احترامی به خدا است؟

آیا نماز خواندن با زیرپیراهن و یا رکابی بی احترامی به خدا است؟ دین و اندیشه

در این مطلب به موضوع نماز خواندن با رکابی و احکام لباس نمازگزار پرداخته ایم.

یکی از موضوعاتی که در احکام اسلام درباره نماز بیان شده است شرایط لباس نمازگزار می باشد که برای مرد و زن مشخص است.اما برخی از مردان با لباس راحتی به نماز می ایستند بد نیست در ادامه همراه با نیک صالحی شوید تا درباره نماز خواندن با رکابی در مردان بیشتر بدانید.

نماز خواندن با رکابی

پوشانیدن بدن در نماز:

آن چه در مورد پوشش لباس نماز گذار برای مرد واجب است عبارت از این است که: مرد باید در
حال نماز، اگر چه کسى او را نمىبیند عورتین خود را به پوشاند.
[۱]

بنابراین، در صورتی که عورتین در نماز پوشانده شده باشد، نماز خواندن با زیر پیراهن و یا رکابی، اشکالی
ندارد.

باز بودن دکمه های نماز:

باز بودن دکمه های نماز، مکروه (ناپسند) بوده[۲] (یعنی باعث کمتر شدن ثواب نماز می شود) و موجب باطل شدن
نماز نمی شود.

بی احترامی به خدا:

با زیر پیراهن و یا رکابی نماز خواندن و یا باز بودن دکمه های لباس در نماز، هر چند
موجب باطل شدن نماز نمی شود، اما بهتر است که انسانی که در نماز در برابر خدای با عظمت قرار
گرفته، ادب و احترام را رعایت کرده و از لباس کاملی که در برابر افراد محترم در تن مىکند، به
تن داشته باشد[۳] و از مکروهات پرهیز نماید.

نماز خواندن با رکابی

نماز

بد نیست شرایط لباس نمازگزار را بدانید

مسأله ۷۸۵ ـ لباس نمازگزار شش شرط دارد:
اوّل: آنکه پاک باشد.
دوّم: آنکه مباح باشد، بنا بر احتیاط واجب.
سوّم: آنکه از اجزاء مردار نباشد.
چهارم: آنکه از حیوان درنده نباشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ از حیوان حرام‌گوشت نیز نباشد.
پنجم و ششم: آنکه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طلا باف نباشد.
و تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می‌شود:

مسأله ۷۸۶ ـ شرط اوّل: لباس نمازگزار باید پاک باشد، و اگر کسی در حال اختیار
با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

مسأله ۷۸۷ ـ اگر کسی به علت کوتاهی کردن در فراگیری مسأله شرعی نمیدانسته
نماز با بدن یا لباس نجس باطل است، و یا نمیدانسته مثلاً منی نجس است و با آن نماز
خوانده، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مسأله ۷۸۸ ـ اگر کسی از روی ندانستن مسأله با بدن یا لباس نجس نماز خوانده و در فراگیری مسأله کوتاهی ننموده باشد، لازم نیست نمازش را اعاده و یا قضا نماید.

نجس بودن لباس

مسأله ۷۸۹ ـ اگر کسی یقین دارد که بدن یا لباسش نجس نیست، و بعد از نماز بفهمد
نجس بوده، نمازش صحیح است.

مسأله ۷۹۰ ـ اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است، و در بین نماز یا
بعد از آن یادش بیاید، چنانچه فراموشی او از روی اهمال و بی‌اعتنایی بوده باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نماز را دوباره بخواند،
و اگر وقت گذشته قضا نماید، و در غیر این صورت لازم نیست نماز را دوباره بخواند، ولی
اگر در میان نماز یادش بیاید به دستوری که در مسأله بعد گفته می‌شود عمل کند.

مسأله ۷۹۱ ـ کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت
شود که بدن یا لباسش نجس شده، و احتمال دهد که بعد از شروع در نماز نجس شده باشد در صورتی که آب کشیدن
بدن یا لباس، یا عوض کردن لباس، یا بیرون آوردن آن، نماز را به هم نمیزند، در بین نماز،
بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض نماید، یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده،
لباس را بیرون آورد. ولی چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد، یا لباس را عوض کند، یا بیرون آورد،
نماز به هم میخورد یا اگر لباس را بیرون آورد برهنه میماند، باید ـ بنا بر
احتیاط لازم ـ نماز را دوباره با لباس پاک بخواند.

اسک دین -خبرگزاری میزان

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2021-04-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :