مواردی که می شود نماز را شکست !

مواردی که می شود نماز را شکست !دین و اندیشه

نماز مسأله اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب میباشد ، بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه است. مسأله اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود […]

نماز

مسأله

اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن
واجب میباشد ، بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت
ندارد مکروه است.

مسأله

اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را از او مطالبه کند ، چنانچه بتواند
در بین نماز طلب او را بدهد ، باید در همان حال بپردازد و اگر بدون شکستن نماز ، دادن
طلب او ممکن نیست باید نماز را بشکند و طلب او را بدهد ، بعد نماز را بخواند.

مسأله

اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است ، چنانچه وقت تنگ باشد ، باید نماز را تمام
کند ، واگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم نمیزند باید در بین نماز تطهیر کند
، بعد بقیه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم میزند ، باید نماز را بشکند ومسجد را
تطهیر نماید بعد نماز را بخواند .

همچنین بخوانید :  خواندن نماز های واجب در مسجد

مسأله

کسی که باید نماز را بشکند ، اگر نماز را تمام کند معصیت کرده ، ولی نماز او صحیح
است اگر چه احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند .

مسأله

اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود ، یادش بیاید که اذان یا اقامه را فراموش
کرده ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد ، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند.

تبیان

تاریخ بروزرسانی : 2016-02-15 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامویدئودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری