مستحبات و مکروهات جالب در نماز!

مستحبات و مکروهات جالب در نماز! دین و اندیشه

در این مطلب به موضوع مستحبات و مکروهات نماز پرداخته ایم.

در نماز مستحبات و مکروهاتی وجود دارد که رعایت کردن آن ها لازم است برخی از این موارد کمتر بیان شده است در ادامه همراه با نیک صالحی شوید تا درباره این مستحبات و مکروهات نماز بیشتر بخوانید.

مستحبات و مکروهات نماز

مکروهات و مستحبات قیام، رکوع، تشهد، سلام مواردی که انجام آن در رکوع، بر نمازگزار مکروه است، عبارت است از:

۱٫
چسباندن دستها هنگام رکوع، به دو پهلوى خود.

۲٫
به زیر افکندن سر، طوری‌که سر و گردن موازى پشت نباشد.

۳٫
[رعایت نکردن حال مأمومین در طولانی کردن رکوع و اینکه] امام جماعت ذکر رکوع را بیش از سه بار بگوید.

۴٫
در هنگام رکوع دستها را مابین زانوها قرار دادن.

۵٫
در حال رکوع، بلکه در تمام احوال نماز، گذاشتن دستها در زیر همه لباسها.

سوال: در حال تشهد و سلام انجام چه کارهایی مستحب است؟

رعایت موارد ذیل، در تشهد و سلام نماز، مستحب است:

۱٫
به حال تورّک نشستن؛ یعنی نمازگزار، بر ران چپ بنشیند و روى پاى راست را بر کف پاى چپ بگذارد.

۲٫قبل از تشهد بگوید: «الْحَمْدُ لِلّه» یا بگوید: «بِسْمِ اللّٰهِ وَباللّٰهِ والْحَمْدُ لِلّٰهِ وَخَیرُ الْأَسْمٰاءِ لِلّٰهِ».

۳٫
دست‌ها را بر ران‌ها بگذارد و انگشتان را به یکدیگر بچسباند و روی پاهای خود نگاه کند.

۴٫
پس از اتمام تشهد، بگوید: وَتَقَبَّلْ شَفٰاعَتَهُ فى أُمَّتِه وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ.

۵٫
زن نمازگزار، ران‌هاى خود را به هم بچسباند.

۶٫
در هنگام سلام، نیت سلام کردن بر پیامبران، امامان، فرشتگان و جمیع مۆمنین انس و جنّ را داشته باشد.

۷٫
در نماز جماعت، امام، سلام را بلند و مأموم آهسته بگوید.

۸٫
نمازگزارى که فرادا نماز مى‌خواند در هنگام سلام رو به طرف قبله سلام دهد و با گوشه دو چشم خود
به طرف راست اشاره کند.

۹٫
در نماز جماعت، امام در وقت سلام دادن، چهره را به جانب راست خود بگرداند.
و مأموم به هر دو جانب رو کند، البته اگر در سمت چپ او مأموم دیگر‌ی باشد و الّا به
همان سمت راست کافى است.

۱۰٫
همچنین، در حال تشهد و سلام «اقعاء» مکروه است، و آن عبارت از این است که سینه پاها را به
زمین گذارد (روى پنجه پاها را به زمین نهد) و روى پاشنه‌ها، بنشیند.

مستحبات و مکروهات نماز

نماز

سوال: در حال قیام نماز، انجام چه کارهایی مستحب یا مکروه است؟

الف.
کارهای مستحب در حال قیام نماز:

۱٫
با خضوع و خشوع ایستادن، به نحوى که بنده ذلیل در خدمت مولای خود مى‌ایستد.

۲٫
نظر کردن به محل سجده در حال ایستادن.

۳٫
دو دست را روی دو ران گذاردن، به نحوى که بالای زانوها قرار گیرد.

۴٫
قرار دادن فاصله بین پاها، به اندازه‌ی سه انگشت تا یک وجب.

۵٫
در کنار هم قرار دادن پاها، نه آن که یکى جلو و دیگرى عقب باشد.

۶٫
به سمت قبله قرار دادن انگشتان پاها، به نحوى که هیچ یک از آن‌ها از قبله منحرف نشود.

۷٫
چسباندن انگشتان دست‌ها به یکدیگر.

۸٫
دست‌ها را بر سینه‌ گذاردن در مورد بانوان، به نحوى که پستان‌ها بر سینه بچسبد، و نیز جفت کردن پاها
به یکدیگر و از هم دور نساختن آنها.

ب.
کارهای مکروه در حال قیام نماز:

۱٫
مانند متکبّران، دست بر کمر زدن.

۲٫
تورّک نمودن، یعنى سنگینى خود را گاهى بر پاى راست و گاهى بر پاى چپ انداختن.

۳٫کف دو دست را بعد از قنوت بر صورت کشیدن.

سوال: چه کارهایی در حال رکوع نماز، مستحب یا مکروه است؟

الف.
مواردی که انجام آن در رکوع، بر نمازگزار مستحب است، عبارت است از:

۱٫
در حال خم شدن برای رکوع «اللّٰه اکبر» بگوید.

۲٫در حال رکوع زانوها را به عقب برده و جلو نیاورد.

۳٫
پشت خود را راست نگه دارد، به‌ نوعى که اگر قطره آبى ‌بر آن ریخته شود به‌جاى خود بایستد.

۴٫
گردن را موازى پشت بکشد.

۵٫
نگاهش، بر زمین بین دو پای خود باشد.

۶٫
دو دستش را از دو پهلوى خود فاصله دهد.

۷٫کف دستها را بر دو زانو بگذارد.

۸٫
انگشتان دست را به هم نچسباند.

۹٫
دست راست را قبل از دست چپ، بر زانو گذارد.

۱۰٫
بانوان، دو کف دست را بالاتر از زانوها قرار دهند.

۱۱٫
تکرار ذکر «سُبْحٰانَ رَبِّىَ الْعَظظ–یمِ وَبِحَمْدِهظ–» تا سه مرتبه و پنج مرتبه بهتر است و بهتر از آن هفت مرتبه
است.

۱۲٫
قبل از گفتن «سُبْحٰانَ رَبِّىَ الْعَظظ–یمِ وَبِحَمْدِه» این دعا بخواند: «اللّٰهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ وَلَکَ اسْلَمْتُ وَبِکَ امَنْتُ وَعَلَیکَ تَوَکَّلْتُ وَانْتَ
رَبظ–ی، خَشَعَ لَکَ سَمْعظ–ىْ وَبَصَرظ–ىْ وَشَعْرظ–ی وَبَشَرِی وَلَحْمظ–ی وَدَمظ–ی وَمُخظ–ی وَعَصَبظ–ی وَعِظٰامظ–ی وَمٰا اقَلَّتْهُ قَدَمٰای غَیرَ مُسْتَنْکِفٍ وَلٰا مُسْتَکْبِرٍ وَلٰا
مُسْتَحْسِرٍ».
همچنین مستحب است پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات بفرستد.

۱۳٫
در نماز جماعت، اگر امام است، ذک÷ر رکوع را بلند و اگر مأموم است آهسته بگوید، طوری که صدا به
امام نرسد.

۱۴٫
در نماز فرادا، نسبت به بلند یا آهسته بودن صدا، ذکر را طبق قرائت حمد و سوره‌اش بخواند.

۱۵٫
چون سر از رکوع بر دارد بگوید: «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهْ الْحَمْدُللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمظ–ینَ اهْلَ الْکِبْرِیٰآءِ وَالْعَظَمَهِ وَالْجُودِ وَالْجَبَرُوْتِ».

ب.
مواردی که انجام آن در رکوع، بر نمازگزار مکروه است، عبارت است از:

۱٫
چسباندن دستها هنگام رکوع، به دو پهلوى خود.

۲٫
به زیر افکندن سر، طوری‌که سر و گردن موازى پشت نباشد.

۳٫
[رعایت نکردن حال مأمومین در طولانی کردن رکوع و اینکه] امام جماعت ذکر رکوع را بیش از سه بار بگوید.

۴٫
در هنگام رکوع دستها را مابین زانوها قرار دادن.

۵٫
در حال رکوع، بلکه در تمام احوال نماز، گذاشتن دستها در زیر همه لباسها.

مستحبات و مکروهات نماز

نماز

بد نیست درباره مستحبات و مکروهات نماز بیشتر بدانید

۱– مکروه است انسان در تمام نمازهاى یک شبانه روز سوره توحید را نخواند.

۲– مکروه است خواندن سوره توحید به یک نفس.

۳– سوره اى را که در رکعت اول خوانده مکروه است در رکعت دوم بخواند، ولى اگر سوره توحید را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست.

۴– خواندن قرآن در رکوع و سجود.

۵– برگرداندن صورت کمى به طرف راست یا چپ.

۶– به هم گذاردن چشمها و یا گرداندن آنها به طرف راست و چپ.

۷– بازى کردن با ریش و دست خود.

۸– نگاه کردن به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشترى.

۹– ساکت شدن براى شنیدن حرف کسى ، در موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر.

۱۰– انجام دادن هر کارى که خضوع و خشوع را از بین ببرد.

۱۱– نماز خواندن در موقع خواب آمدن انسان ، و خوددارى کردن از بول و غایط.

۱۲- پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد.

منبع: سایت اسلام کوئیست-چهارده خورشید

تاریخ بروزرسانی : 2021-07-15 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :