شگفتی های سوره اخلاص

شگفتی های سوره اخلاص دین و اندیشه

شگفتی های سوره اخلاص فقط این نیست بلکه هرآیه از آیات چهارکانه حاوی عدد معینی ازکلمات به شرح آتی است : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد کلمات ۴ (اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد کلمات ۲ (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد کلمات ۵ (وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد کلمات ۶ این ارقام را برحسب ترتیب  می نوبسیم […]

شگفتی های سوره اخلاص فقط این نیست بلکه هرآیه از آیات چهارکانه حاوی عدد معینی ازکلمات به شرح آتی است
:

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد کلمات ۴

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد کلمات ۲

(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد کلمات ۵

(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد کلمات ۶

این ارقام را برحسب ترتیب  می نوبسیم :

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳
آیه ۴

۴ ۲ ۵
۶

عدد حاصل یعنی ۶۵۲۴مضرب هفت است :

۶۵۲۴ = ۷ × ۹۳۲

حروف (الله) در هرآیه

همانطور که خداوند عَزَّ وجَلَّ هرچیز درقرآن را باإحکام مرتب کرده
،این ترتیب گیج کننده را برای اسم اعظم (الله) در سوره اخلاص که ازالله ووحدانیت و بی انبازی او سخن
گفته می یابیم .
هرآیه حاوی تعداد معینی ازحروف لفظ جلاله (الله)، یعنی الف ولام وهاءاست ، اگرآیات چهارگانه رابا تعدادحروف اسم (الله) درهریک
بنویسیم داریم :

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد حروف الف ولام وهاء ۷

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد حروف الف ولام وهاء
۶

(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد حروف الف ولام وهاء ء ۴

(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد حروف الف
ولام وهاء ۵

اگرارقام خاص تکرار حروف لفظ جلاله را بنویسیم داریم:

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

۷
۶ ۴
۵

عدد جدید  ۵۴۶۷ مضرب هفت است :

۵۴۶۷ = ۷ × ۷۸۱

کلمات وحروف لفظ جلاله

حتى هنگامی کهکلمات هرآیه با تعدادحروف (الله) درهریک را باهم لحاظ کنیم این نظام
عددی باقی است :

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳
آیه ۴

کلماتها
ا ل هـ کلماتها ا ل هـ کلماتها ا ل هـ کلماتها
ا ل هـ

۴ ۷ ۲ ۶ ۵ ۴
۶
۵

عدد۵۶۴۵۶۲۷۴ ار مضارب هفت است :

۷۴ ۶۲ ۴۵ ۵۶ = ۷ × ۸۰۶۵۱۸۲

ودراین معادلات الهی بامن تأمل کنید که چگونه همگی متناسب با عدد ۷ است :

۱_ عدد کلمات
هرآیه: ۴ ۲ ۵ ۶ ازمضارب هفت است

۲ـ عدد حروف (الله) درهرآیه: ۷ ۶ ۴ ۵ ازمضارب هفت است

۳ـ عدد کلمات وحروف (الله) درهرآیه: ۷۴ ۶۲ ۴۵ ۵۶ ازمضارب هفت است

آیا این کار نظم کاربشراست

کلمات حاوی حروف اسم (الله)

برخی ازکلمات
سوره حاوی حروفی ازاسم (الله)است و برخی فاقد آن ، که این کلمات را برشماریم ۱۴ می شود یعنی ۷
×۲، توزیع کلمات بقرار زیر است :

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد کلمات حاویحروف ا ل هـهو ۴

(اللَّهُ الصَّمَدُ):
عدد کلمات حاوی حروف ا ل هـ ۲

(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد کلمات حاوی حروف ا ل هـ ۴

(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد کلمات حاویحروف ا ل هـ ۴

اگر بر اساس ترتیب بنویسیم رقم قم جدیدی بدست می آید که مضرب هفت است:

الآیه ۱ الآیه ۲ الآیه ۳
الآیه ۴

۴ ۲ ۴
۴

عدد ۴۴۲۴ مضرب ۷ می باشد :

۴۴۲۴ = ۷ ×
۶۳۲

وکلماتی که فاقد حرفی از حروفلفظ جلاله نیز چنین است :

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

۰ ۰
۱ ۲

عدد ۲۱۰۰ مضرب ۷ می
باشد :

۲۱۰۰ = ۷ × ۳۰۰

اعجاز عددی در یک آیه

اکنون در آیه سوم سوره :(لم یلد ولم یولد)تأمل کنید که چه نظم
وتناسب شگفت آوری دارد:

این آیه که خداوند در آن خود را ازداشتن فرزند و زاده شدن منزه دانسته ،
با وجود داشتن کلمات قلیل (۱۲ حرف) غنی از اعجاز ودلایل آن است .
در پنج بخش این آیه اسرارعددی شگفت آوری نهفته که شک درآن ممکن نیست .
آیا این معجزه شگرف دلیل یکتایی خدای عز وجلنیست ؟

تناسب شگرف آیه سوم سوره اخلاص با بسمله

دراین آیه عظیم معجزه ای برپایه حروف : (بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ) وجود دارد, حروف هرکلمه ازکلمات بسمله با کلمات (لم یلد ولم یولد)بانظم مُحکَمی تناسب دارد.

کلمه (بسم)

حرف مشترک بین این کلمه وآیه حرف میماست که اگربررسی شود نتیجه وجود حرف میم درهرکلمه آیه چنین می شود
:

لمَ ْ یَلِدْ و لمَ ْیُولَدْ

۱ ۰ ۰ ۱
۰

وعدد توزیع حروف (بسم) یعنی ۱۰۰۱ هم ازمضارب هفت است :

۰۱۰۰۱ = ۷ × ۱۱ × ۰۱۴۳

کلمه (الله)

حرف مشترک بین اسم (الله)وآیه (لم یلد ولم یولد)حرف لاماست که اگربررسی شود نتیجه وجود حرف لام درهرکلمه آیه چنین
می شود :

لمَ ْ یَلِدْ و لمَ ْیُولَدْ

۱ ۱ ۰
۱ ۱

وعدد ۱۱۰۱۱ توزیع حروف اسم (الله) مضرب هفت است :

۱۱۰۱۱ = ۷
× ۱۵۷۳

کلمه (الرَّحْمنِ)

حروف مشترک بین کلمه (الرَّحْمنِ)وآیه لام ومیماست که اگربررسی شود نتیجه وجود دو حرف لام و میم درهرکلمه
آیه چنین می شود :

لمَ ْیَلِدْ و لمَ ْیُولَدْ

۲ ۱ ۰
۲ ۱

عدد ۱۲۰۱۲ توزیع حروف اسم (الرَّحْمنِ) هم مضرب هفت است :

۱۲۰۱۲
= ۷ × ۱۷۱۶

کلمه (الرَّحِیمِ)

حروف المشترک بین اسم وآیه لام و یاء ومیم است که اگربررسی شود نتیجه وجود حروف
مذکور درهرکلمه آیه چنین می شود :

لمَ ْ یَلِدْ و لمَ ْیُولَدْ

۲
۲ ۰ ۲ ۲

وعدد ۲۲۰۲۲توزیع حروف اسم (الرَّحِیمِ) هم مضرب هفت است:

۲۲۰۲۲ = ۷ × ۳۱۴۶

و اکنون می پرسیم آیا ممکن است این چهارتکرار در چهار آیه تصادفی باشد وهمه
مضرب هفت گردند ؟

اگر حاصل تقسیم اعدا مذکور برهفت را بنویسیم داریم :

۱ ـ کلمه (بسم): ۰۱۴۳

۲
ـ کلمه (الله): ۱۵۷۳

۳ ـ کلمه (الرَّحْمنِ):۱۷۱۶

۴ ـ کلمه (الرَّحِیمِ):۳۱۴۶

یعنی به ترتیب داریم :

بسم الله
الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

۰۱۴۳ ۱۵۷۳
۱۷۱۶ ۳۱۴۶

عدد متشکل از ردیف این ارقام که ۱۶
رقمی است هم مضرب هفت است :

۳۱۴۶۱۷۱۶۱۵۷۳۰۱۴۳ = ۷ × ۴۴۹۴۵۳۰۸۷۹۶۱۴۴۹

(أحد)تجلَّىمی کند…

در این آیه عظیم ارقام ونظم وتناسبی است که گواه وحدانیت ویکتایی خدای تعالی است.
از نامهای زیبای خداوصفاتش (الأحد) است که انبازی ندارد.
اگرکلمات آیه و تعداد حروفی از کلمه (الأحد) یعنی حروف: ا ل ح درا بنویسیم داریم :

لم یلد و
لم یولد

۱ ۲ ۰ ۱
۲

عدد ۲۱۰۲۱ (ومقلوب آن ۱۲۰۱۲) هم ازمضارب هفت و هم دو بارقابل قسمت برآن است که تاکید می
کنم این نظم صادر از خدای واحد أحد سبحانه وتعالىاست :

۲۱۰۲۱ = ۷ × ۷ × ۴۲۹

حتى هنگامی
که درهرکلمه حروف (أحد) بدون (ال) را بجوییم نیز این نظام پابرجاست :

لم یلد و
لم یولد

۰ ۱ ۰ ۰ ۱

یعنی
عدد توزیع حروف از مضارب هفت است :

۱۰۰۱۰ = ۷ × ۱۴۳۰

شگفت آور آنکه حاصل قسمت این دو
عدد یعنی۴۲۹ و ۱۴۳۰ نیز اگر درکنارهم نوشته شود (۱۴۳۰۴۲۹) نیز مضرب هفت است :

۱۴۳۰۴۲۹ = ۷ × ۲۰۴۳۴۷

این تناسبات شگفت آوربا عدد هفت دلیل قاطعی است برآنکه خداوند تعالی حروف قرآن ونظم وترتیبآن را به شکلی محکم
ومتین آورده که نظیزآن را نمی توان آورد.

أسماء الله الحسنىو آیه سوم سوره اخلاص

بیشتر نامهای زیبای خدا در این آیه متجلی است مثلا توزیع حروف اسم (المبدئ):

لم یلد و
لم یولد

۲ ۳ ۰ ۲
۳

که عدد ۳۲۰۳۲ مضرب هفت است :

۳۲۰۳۲ = ۷ × ۴۵۷۶

اسم (القدیر) :

لم یلد و
لم یولد

۱ ۳ ۰ ۱
۳

که عدد۳۱۰۳۱ هم مضرب هفت است :

۳۱۰۳۱ = ۷ × ۴۴۳۳

وشگفت آورتر آنکه این مطلب
درهردو حالت معرفه و غیرمعرفه اسم مشاهده می شود مثلا در: (الصَّمد) یا (صَمَد)، قاعده ثابتاست.

أولین حرف وآخرین حرف آیه

ازعظمت کتاب خداوندتعالى آنکه کتابی استکامل در سوره ها وآیاتش ، ودرتکرار أولین حرف وآخرین حرف درآیه نظم عددی محکمی
مشهود است که درهمه کتاب خدا هست.

۱ ـ توزیع حرف لام: اگرآیه را با تعد اد حرف لام در کلماتش بنویسیم داریم :

لم یلد و
لم یولد

۱ ۱ ۰ ۱ ۱

عدد
توزیع حرف اللام یعنی(۱۱۰۱۱) مضرب هفت است.

۲ ـ توزیع حرف دال: اگرآیه را با تعد اد حرف دال در کلماتش بنویسیم داریم:

لم یلد و
لم یولد

۰ ۱ ۰ ۰ ۱

وعدد ۱۰۰۱۰
هم مضرب هفت است.

پس هم اولین وهم آخرین حرف آیه براساس نظم عددی مبتنی بر هفت توزیع شده است.

حروف (الـم)

دراین آیه نظمی براساس حروفالف ولام ومیموجود دارد ، این بارهم آیه رابراساس تعداد کلمات (ا ل م)می نویسیم :

لم یلد و لم یولد

۲ ۱ ۰ ۲
۱

عدد ۱۲۰۱۲ و مقلوب آن ۲۱۰۲۱برای توزیع (الم) هم از مضارب هفت است .
این موزد برای اسم (الأحد) هم مطرح شد.

نکته عجیبی ازعجائب قرآن

ازعجائب آیه(لم یلد ولم یولد) آنکه همه اعدادی که ذکر شد بر ۷ قابل قسمت است و این اعداد بر
(۱۱) هم از دو طرف قابل قسمت است و این عدد به حساب ابجد برابر (هو) می شود !! واین
خود دلیلی بر وحدانیت خداست چرا که عدد (۱۱) از دو (۱) و (۱)ترکیب شده و تاکید بروحدانیت خداوند تعالی
است .

وجالب آنکه این اعدادبر ۱۳هم قابل قسمت است که عدد اول است و نمایند عدد سالهای دعوت در مکه است.به
مجموعه عملیات زیرتوجه فرمایید که اعداد بدون استثناء بر(۷) و (۱۱) و (۱۳)تناسب دارند:

۱۰۰۱ = ۷ × ۱۱ ×
۱۳ × ۱

۱۱۰۱۱ = ۷ × ۱۱ × ۱۳ × ۱۱

۲۰۰۲ = ۷ × ۱۱ × ۱۳ ×
×۲

۱۲۰۱۲ = ۷ × ۱۱ × ۱۳ × ۱۲

۲۱۰۲۱ = ۷ × ۱۱ × ۱۳ × ۲۱

۲۲۰۲۲
= ۷ × ۱۱ × ۱۳ × ۲۲

۳۱۰۳۱ = ۷ × ۱۱ × ۱۳ × ۳۱

۱۳۰۱۳ = ۷
× ۱۱ × ۱۳ × ۱۳

۳۲۰۳۲ = ۷ × ۱۱ × ۱۳ × ۳۲

۲۳۰۲۳ = ۷ × ۱۱
× ۱۳ × ۲۳

این نتایج عجیب تصادفی بدست نیامده است.
اگر براساس قانون احتمالات بخواهیم سخن گوییم احتمال آن یک در یک میلی.ن میلیارد میلیارد (یعنی یک با سی صفردرمقابل
آن !) است .
برای همین می توان گفت که بشر از تقلید حتی یک آیه قرآن ناتوان است چه رسد به کل قرآن
؟

نکته آخر آنکه اگرهر سه عدد: ۷-۱۱-۱۳ را درهم ضرب کنیم عدد حاصل یعنی: ۱۰۰۱ هم تاکیدی بر عدد
یک است و دلیلی بر وحدانیت خداوند یگانه یکتا (الله الواحد الأحد) ؟؟؟

quran30t.blogfa.com

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2014-09-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :