شخصیت معنوی، عرفانی، سیاسی، اجتماعی امام خمینی ( ره )

شخصیت معنوی، عرفانی، سیاسی، اجتماعی امام خمینی ( ره ) دین و اندیشه

شخصیت معنوی، عرفانی، سیاسی، اجتماعی امام خمینی ( ره ) خدای عالمیان انسان رابرروی زمین خلیفه‌الله نامیدو وی راحامل‌امانت‌های‌خودش قراردادکه البته برای رهنمودهای وی اتمام حجت کردوچندین هزار پیامبررا فرستادتاکه ازپیامدهای آسمانی برای مردمان بگویند ویک سفیری باشند در بین خدا ومردم و درمیان تمام امت‌هاکسانی راهم به عنوان جانشینان آنها برگزیدکه درقلمرو آیین آن […]

شخصیت معنوی، عرفانی، سیاسی، اجتماعی امام خمینی ( ره )

خدای عالمیان انسان رابرروی زمین خلیفه‌الله نامیدو وی راحامل‌امانت‌های‌خودش
قراردادکه البته برای رهنمودهای وی اتمام حجت کردوچندین هزار پیامبررا فرستادتاکه ازپیامدهای آسمانی برای مردمان بگویند ویک سفیری باشند در
بین خدا ومردم و درمیان تمام امت‌هاکسانی راهم به عنوان جانشینان آنها برگزیدکه درقلمرو آیین آن پیامبرهم چرخ خودش دستورات
و فرامین را به شیوه راسـخ برای مردم بخوانـد وازآن درد ورنـج وألـم‌هایـی که پیامبـران الهـی ازوی برخـوردار بودنـد جانشینـانشان
نیز بی‌نصیب نشده‌اندوهریک به نحوی ازانحاء دچارنابسامانیهاشده اند.

مسلم است که پیامبرعظیم الشأن اسلام (ص) خاتم پیامبران و برترین آنهاست وخودفرموده‌اند: هیچ کسی به اندازه ی من دچاراذیت
ودرد نشده است.علما وروحانیون که وارثین آن بزرگوارمی‌باشند درآن روزهای نخستین گشایش دین مبین اسلام تامی رسد به این عصرهمیشه
ودرهمه دورانها درمحراب‌های مساجد پشت به خدای‌منان سنگرراخالی نکرده واگردراین باره متحمل هزاران سختی شده باشند راسخ تر و استوارتراز
پیش بوده‌اند.

اگر به دوران پرافتخار پیامبرگرانقدر اسلام(ص) برگردیم می بینیم که کسانی‌که دوشادوش آن بزرگواردرصحنه به مبارزه برعلیه استبداد برخاسته اند،ابداًاحساس
خستگی وکوفتگی اندرون ایشان مشاهده نگردیده است وبساکسانی‌که دراین راه جان شیرین را به‌جان‌آفرین تسلیم نموده وباقطرات خونشان به مردمان
ثابت کرده‌اندکه ادامه دادن به راه پرفرازونشیب حضرت رسول الله(ص)کسی رامی طلبدکه ابرمردمیدان ودربیابان گیتی فرازونشیب‌هارا به آرامی طی‌نمایدودردریای پرازتلاطم
وامواج یک شناگرماهرباشدواز ناملایمات نهراسد.

من می خواهم دراین چندکلمه بگویم که یکی ازآن شاگردان مکتب رسالت محمدی و یکی ازآن متعلمانی‌که آئین اسلام را
به خوبی یادگرفت وبه خوبی به دیگران یادداد، یکی ازآن ابرمردانی که دراین عرصه گیتی همچوگلی ازبوستان شکوفه نمودویاهمچو نوری
از ظلمات رسید وجهان رادوباره زنده نمودو ازتاریکی‌ها رهایی‌‌اش داد حضرت آیه الله العظمی امام خمینی علیه الرحمه بود.
ایشان توانست به آن درجه راضیه مرضیه برسد و وقتی نفس مطمئنه اش ،درون لقای خداوندی پرواز نمودوظایف را به
خوبی انجام داده واز مرگ نهراسید و شتابان خودش به سوی یار رفت.به قول شاعر که می گوید:

ان لله عبــادافـطنـا طلقوا الدنیاوخافوا الفتنانظروافیـهافلماعلمـوا انها لیست لحـی وطنـاجعلـوهالجـه‌واتخذوا
صالح الأعمال‌فیها سفنا

خدای بزرگ بندگانی راداراست که از هوش ودرایت
سرشاری برخوردار می باشند، آنهایی که دنیا رارهاکرده واز بلاوفتنه‌ی آن هراس داشتند، به دنیا نگریستندو وقتی‌دانستند دنیابرای هیچ کسی
قرارابدی نمی‌باشد، دنیاراهمچویک دریایی قلمدادنمودندواعمال صالحه‌ی‌خودرا به شیوه یک کشتی مجسم کردندکه به وسیله آن ازدریای پرازتلاطم به ساحل نجات
رهنمون شدندو به جهان پرازنعمتهاولذایذ ابدی دسترسی پیدانمودند.

حضرت امام خمینی (ره) اززمره‌ی مردان سالک راه حقیقت بودکه توانست به شیوه‌ایی این دنیای فانی راوداع گویدکه بعدازمدتها نام
او ورد زبان خاص و عام باشد وبرای همه روحانیون وارثان پیامبر(ص)الگویی باشدکه اگر درطی کردن مراحل زندگی به مقام
شامخ ایشان اقتداگرددومقتدی رابه مقصد حقیقی خودش بر‌ساند.

آن شخصیت بزرگوار دارای خصوصیاتی بودندکه کمتردر افراد دیگر یافت می شود، ایشان در بسیاری ازابعاد شخصیتی دارای حسن های
بوده است که می توان از آنها به بعدهای علمی و عرفانی و اجتماعی و سیاسی اشاره کردکه اگر دانشمندی
به هر یک از این بعدها به شیوه انفرادی در شخصیت حضرت امام علیه الرحمه بنگرد، متوجه می‌شود که آن
ابرمرد در این زمینه دارای سوابق می باشد، به شیوه مثال اگر به شخصیت علمی ایشان بنگرید متوجه می شوید
که آن مقام والا از حیث علم و دانش به درجه تکامل رسیده و دیگری نمی تواند با او به
مجادله علمی بپردازد، چون ایشان از هر حیث جامع و به کوههای سر به فلک کشیده علوم دسترسی پیدا کرده
است و ثمره علم ایشان که عبارتند از نوشتن کتابهای ارزنده شاهد این بحث می باشد.

اگر در بعد عرفانی به شخصیت حضرت امام علیه الرحمه بنگریم، انسان دانشمند و آگاه خیلی زود به جرأتی هر
چه تمام می‌تواند بگوید: کمتر کسی را یافته ام که به اندازه حضرت امام علیه الرحمه عارف و خداشناس واقعی
باشد، که نماز شبهای ایشان شاهد این واقعیتند که آن شخصیت در خداشناسی به درجه ای رسیده بود که با
خدای خود مستقیم به راز و نیاز می‌پرداخت و نزدیکترین رابه خود فقط خدا می‌دانست و در تمام اوقات هدفش
تنها جلب رضای خداوندی بودو در بارگاه ملکوتی خداوندی، یک مست حیران زده بود وگفته آن سالک راه حقیقت در
مقام شامخ حضرت امام علیه الرحمه صدق داشت که فرموده است: خداوندا من تمام دنیا را در پیش چشمان خودم
به یک میدان مجسم نمودم و قلب خودم را همچو یک توپ فوتبالی به درون آن میدان پرتاب کردم و
به هر مسیری که رفت و به هر گوشه ای که پناه برد به غیر از نام تو به هیچ
چیزی دیگری آرام نگرفت، همچنین تمام آخرت را به درون نگاه خودم آوردم و به شیوه یک میدان تلقی نمودم،
پیش چشمان خودم وقلبم را همچو دنیا به همانند یک توپ فوتبال به آن میدان پرتاب کردم دیدم که به
هر سو که می دود و به هر گوشه که پناه می برد تنها نام و یاد تواست.
پس خدای من، در تمام دنیا و در تمام آخرت نام و یاد تو برای من کافی است.

اگردر ابعاد سیاسی و چگونگی اداره کردن یک مملکت ، به شخصیت حضرت امام علیه الرحمه دقت کنیم، متوجه خواهیم
شدکه درزمانی که مملکت ایران در اشغال بیگانگان از خدا بی خبر بود و هیچ احدی ایرانی نمی توانست در
تعیین سرنوشت خود و مردمانش سخن به میان آورد و آن همه سرمایه های مادی و معنوی این مرز و
بوم به تاراج استعمار می‌رفت و هیچ کس جرأت این را نداشت که بگوید چرا مانباید در میهن خود دخالت
کنیم و باید بیگانگان بیایند و برای مردم ایران تعیین سرنوشت نمایند.

اما بالاخره حضرت امام خمینی علیه الرحمه وقتی آن همه جور و ستمی که ملت ایران را به گرداب برده
است ازنزدیک دید، با توکل به خدای منان و با استعانت از نیروی مردمی، پا به عرصه سیاست گذاشت و
ارمغانی رابرای ملت ایران زمین به جاگذاشت که زبانزد خاص و عام نه تنها درمملکت ایران بلکه در اقصی نقاط
عالم باشد، درآن زمان ملت ایران را یک مردم عقب افتاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند و هرکسی‌به اندازه خودش چیزهایی رابر سر آن
ملت تحمل می‌نمود و ناچار مردم می‌پذیرفتند.
اما بعد از شکوفایی پیامدهای معنوی حضرت امام علیه الرحمه و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توسط آن مقام عرفانی، ابتکارات
و اختراعات و استعدادهای جوانان سلحشور ومؤمن ایرانی است که غربی‌ها وشرقی‌ها را حیران زده‌کرده است و حالا به آن
نکته خیلی مهم اعتراف نموده اند که عقب افتادگی مردم ایران به زمان حکومت طاغوتیان، برمی‌گردد.
به خیانتی که استبدادگران و حامیانشان در رابطه با این ملت مستعد می‌کردندکه همه این موفقیت ها را می توان
اززحمات بی شائبه حضرت امام خمینی علیه الرحمه دانست.انسان متفکر و آگاه متوجه می‌شود که شخصیت حضرت امام علیه الرحمه
علی رغم اینک یک شخصیت عارف و عالم بوده، یک شخصیت سیاسی با درجه خیلی بالاتر از بسیاری از کسانی
که سری درسیاست دارند بوده ودرامورات سیاسی و اداره یک مملکت هیچ گونه کسری نداشته و شاگردان وی که درمکتب
پر افتخار خمینی کبیر درس عشق به میهن را آموخته‌اند شاهدان این قضیه هستندو در راستای اجرای وظیفه خطیر،کوشا و
در ادامه دادن به سعادت‌ها ،خط مشی حضرت امام رادراهداف خود قرار داده و می دهند.

حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تمام دورانهای زندگی بشری الگوی خاصی است برای سرمشق زندگی روحانیون نه تنها در
ایران بلکه در همه ممالک اسلامی که بایدایثارو فداکاری را از ایشان یاد بگیرند.
روحانیون‌که وارثان حقیقی پیامبرعظیم الشأن اسلام (ص) می‌باشند، بایستی درراستای اجرای وظیفه دینی و شرعی، همان وظیفه‌ای که بردوش پیامبـربوده
است درسنگرهایـشان‌‌‌‌‌‌ که ‌همانا محراب مساجـدشان می‌باشد، در برابر زور‌گوئیهای ستمگران ساکت ننشسته و دائماً سعی وکارشان در میان ملت
اسلام همین باشدکه بعد از ابلاغ فرامین الهی به شناساندن استعمار، همانی که خدای متعال درچندین آیه از کلام نورانیش
به شناساندنش پرداخته است بپردازند و نگذارند که استعمارگران توجه امت اسلامی را به سوی خودشان جذب نمایند.

حضرت امام علیه الرحمه که واقعاً الگوی همه‌ی روحانیون می‌باشد یکی ازکارهای مهمش که درمیان توده های مردم نتیجه مثبت
داشت ،همین بود که طبق آیه های خداوند استکبار جهانی رابه مردم معرفی نمودتا مردم استکبار را بشناسند و آگاه
باشندکه دنباله‌روی‌کسانی‌که از روی سادگی به ظاهر استکبار می نگرند نباشند ،اعم از روحانی و غیره بایدآگاه باشندکه اگر به
درستی به‌این آیه خداوندکه می‌فرماید: (یاأیها الذین‌آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم أولیاء ) رفتار شود، متـوجـه‌ می‌شوندکه این یهود و
مسیح هستند که خدای بزرگ در چندین آیه از کلام نورش ایشان را ملامت می نماید و امت اسلامی را
هم بیدار می‌کند که هان ای ملت اسلامی آنهایی که دشمن من و دشمن شما هستند به دوستی خود بر
نگزینید.
باید روحانیونی که از مکتب خمینی کبیر برخاسته اندو خودشان را ادامه دهندگان راه پرفرازو نشیب آن امام می دانند،
آگاه باشندکه به فریبکاری‌های استکبار جهانی گوش ندهند.

استکبار به خاطر اینکه در اذهان توده‌های مردم جای خودش را بازنماید مردمان آن ناحیه راکه اشغالش نموده است به
خوشگذرانی عادت می‌دهد و تاچندی زرق و برق دنیایی را برایشان ارزان می نماید تا اینکه بدانند که زیستن فقط
نزد ایشان است و کسانی که با ایشان نیستند از گرسنگی می میرند که ما نمونه اش را در افغانستان
و عراق می بینیم که آمریکائیها دینار و دلار را برای مردم می ریزند، اما باید مردم مسلمان بدانند که
این همه دینار و دلارنه تنها به خاطر کمک کردن به ملت گرسنه نیست، بلکه تمام انگیزه و اهدافشان در
این‌کار ،گرفتن دین و ایده و عقیده مردم می باشد که ما نمونه اش را در اسپانیای امروز و اندلس
قدیم می بینیم که مرکز خلافت اسلامی بود تا وقتی دست یهود و ومسیح به آنجارسید و مردمان آن دیار
رابه خوشگذرانی عادت داد دیگر خدا را فراموش نمودند و ازنام و نشان اسلام‌دراندلس، تنها آثار چهار دیوار خرابه آن
به نام آثار باستانی از اسلام اندلس به جامانده است که باید بگوئیدکه ” زمانی در اندلس مسجد بوده است
و بس “.

برای ملت مسلمان منطقه که توسط یهود و مسیح اشغال شده است باید منتظر همین باشید که بعد از زمان
کوتاهی می‌توان از آثار باستانی دوران اسلامیتش به بحث پرداخت، چون آنهایی که سن و سالی را گذارانیده اند به
هر حال مسلمانند و کسی نمی‌تواند آنها رااز مسلمانی باز دارد.

ولی آنهایی که دوران شکوفایی زندگی‌شان است و تازه می‌خواهند پابه عرصه‌ی زندگی بگذارند، مسلم است که در یک عدد
شکلاتی که می‌خورند و از ناحیه یهودیها و مسیحیها بر ایشان می آید، یک تبلیغات زهر آگین است که نسل
جوان مسلمان رابه سوی غرب‌گرایی ببرد و از اسلام چیزی نگذارد.
به خاطر همین است که باید روحانیون آگاه باشند و نگذارند آن سعی و تلاش حضرت امام علیه الرحمه نقش
برآب بماند ودر سنگرهایشان به شناساندن و عدوات طلبی یهود و مسیح با امت اسلامی که این یک چیز جدیدی
نیست بپردازند و به آنها بفهمانند کسانی که با امت اسلامی عدواتی می‌کنند تاریخش به دوران انقلاب اسلامی برنمی‌گردد بلکه
این عدوات سرچشمه گرفته در اذهان تمام جهان مسیحیت و یهودیت ،به دوران زندگی پرخاطره‌ی محمد (ص) پیامبرگرانقدر اسلام برمی‌گرددکه
ازآن زمان تا به حالا این ادامه داشته و خواهد داشت و باید ازانگیزه استکبار حرف به میان آورده شود
که استکبار جهانی علی الخصوص آمریکا و اسراییل تنها هدفشان از این همه یاوه گوئیها، برگرداندن امت اسلامی است و
گرایش به سوی یهودیت و مسیحیت می باشد.

در مسیر زندگی یک فرد مسلمان علی الخصوص یک روحانی که از دفاع دینی و ملی سخن به میان می
آورد، همین کافی است که راه و روش و خط مشی حضرت امام خمینی علیه الرحمه را پیش رو گیرد
و با ادامه دادن به آن صراط مستقیم ،ازرهنمودهای مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) استفاده نمایند تا در سایه الطاف
الهی به پشتیبانی آن همه سلحشوران مکتب خمینی کبیر دوشادوش حضرت آیه الله خامنه ای با قلمها و قدمها، ایرانی
آزاد و میهن آباد در قلمرو آن آیین بی‌آلایش آسمانی که همانا دین مبین اسلام می‌باشد، داشته باشیم و نگذاریم
باردیگر دست استکبار جهانی به این سرزمین پاک برسد و باید در راستای پیشبرد اهدافهای گرانبهای این انقلاب، روحانیون در
رده‌‌ی اول و تمام انقلابیون وفادار راه امام در رده‌ی دوم، شخصیت حضرت امام علیه الرحمه را برای نسل جوان
و شکوفه های نورسیده میهنمان تعریف نمایند تا ایشان هم برای این ارمغان ملکوتی از تلاش و کوشش بی پایانشان
دریغ ننمایند و به گوش تمام جهان به ویژه استکبار جهانی برسانند که میهن ما میهن قرآن و مردمان مؤمن
و متدین می باشد و میهن آن شاگردان خمینی کبیراست که گذشت جان و مالشان به دفاع از آیین و
ناموسشان پرداخته‌اند.

noahmadi

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2016-06-02 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :