این متن را که بخوانید دیگر هرگز غیبت نمیکنید!!!

این متن را که بخوانید دیگر هرگز غیبت نمیکنید!!! دین و اندیشه

احادیثی درباره غیبت حضرت محمد (ص) : هرکه مرد یا زن مسلمانی را غیبت کند ، خداوند تعالی چهل روز و شب نماز و روزه او را قبول نکند ، مگر اینکه کسی که غیبتش را نموده از وی در گذرد.جامع الاخبار صفحه ۱۰۹ —————————————- امام صادق (ع) : غیبت ،حسنات ( خوبی ها و […]

نکات تکان دهنده ای در رابطه با غیبت کردن!! احادیثی درباره غیبت حضرت محمد (ص) : هرکه مرد یا زن مسلمانی را غیبت کند ، خداوند تعالی چهل روز
و شب نماز و روزه او را قبول نکند ، مگر اینکه کسی که غیبتش را نموده از وی در
گذرد.
جامع الاخبار صفحه ۱۰۹ —————————————- امام صادق (ع) : غیبت ،حسنات ( خوبی ها و نیکی ها ) را از
بین می برد همانطور که آتش هیزم را از بین می برد.
خداوند بزرگ به موسی وحی می فرمود : غیبت کننده اگر توبه کند آخرین کسی است که وارد بهشت میشود
و اگر توبه نکند نخستین کسی است که وارد آتش می گردد.
بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۲۵۷ حدیث ۴۸ —————————————- امام صادق (ع) : غیبت نکن که غیبتت می کنند ( غیبت
کسی را نکن که غیبتت می کنند ) برای برادرت چاه مکن که در آن می افتی چون همانطور که
برخورد می کنی با تو برخورد میشود.
( هر جوری رفتار کنی همانطور باخودت رفتار می کنند ) بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۲۴۸ حدیث ۱۶ —————————————- ابوذر
می گوید به رسول خدا گفتم : غیبت چیست ؟ فرمود : برادرت را به آنچه دوست ندارد یاد کنی.گفتم
ای رسول خدا اگر آنچه ( خصلتی ) که می گوییم در او باشد چه ؟ فرمود : بدان ،
اگر آنچه را که در او هست یاد کنی ( بگویی ) غیبت او را کردی ، و اگر آنچه
را که در او نباشد ( بگویی ) یاد کنی پس به او بهتان ( تهمت ) زدی.
وسائل الشیعه جلد ۸ صفحه ۵۹۹ حدیث ۹ —————————————- حضرت محمد (ص) : هرکه در ماه رمضان مسلمانی را غیبت
کند به روزه اش پاداش داده نمیشود.جامع الاخبار صفحه ۱۰۹ —————————————- حضرت محمد (ص) : روزه دار اگرچه در رختخوابش
خوابیده باشد در حال عبادت است مادامی که مسلمانی را غیبت نکند.
سفینه البحار جلد ۲ صفحه ۳۳۷ —————————————- حضرت محمد (ص) : هرکه برادر مومن خود را در حضورش مدح گوید
و در پشت سرش غیبت کند عصمت میان آن دو قطع میشود.
امالی صدوق مجلس ۸۵ حدیث ۲۱ —————————————- حضرت محمد (ص) : از غیبت و سخن چینی بر حذر باش زیرا
غیبت روزه را میشکند و سخن چینی موجب عذاب قبر است.تحف العقول مواعظ النبی (ص) —————————————- حضرت محمد (ص) :
از غیبت دوری کنید که غیبت سخت تر از زنا است زیرا مرد زنا میکند و توبه می نماید و
خداوند توبه او را می پذیرد ولی غیبت کننده آمرزیده نشود مگر آنکسی که غیبت او را نموده وی را
ببخشد.مجموعه ورام جلد ۱ صفحه ۱۱۵ —————————————- حضرت محمد (ص) : هرکه از آبروی برادر ( دینی ) خود در
موقع غیبت دیگران دفاع نماید بر خداوند حق است که او را از آتش دوزخ آزادش کند.مجموعه ورام جلد ۱
صفحه ۱۱۹ —————————————- حضرت محمد (ص) : حد غیبت آنست که بگوئی درباره برادرت آن صفتی را که او دارد
( و او از شنیدنش بدش آید ) پس اگر آنچه را که او ندارد بگوئی بهتان و تهمت است.ارشاد
القلوب دیلمی صفحه ۱۹۰ —————————————- حضرت محمد (ص) : کفاره غیبت این است که برای کسی که غیبت او را
نموده ای ( از خدا ) طلب آمرزش کنی.
طرائف الحکم جلد ۲ صفحه ۳۵۵ نقل از امالی طوسی —————————————- حضرت محمد (ص) : زبانت را نگهدار زیرا نگهداری
زبان صدقه ایست که به خودت می دهی سپس فرمود: هیچ بنده ای حقیقت ایمان را نشناسد تا مقداری از
زبانش را نگهدارد ( هرچه خواست نگوید ) اصول کافی جلد ۳ باب الصمت و حفظ اللسان حدیث ۷ —————————————-
حضرت محمد (ص) : هرکه سخنش را از عملش نشمارد خطاهایش زیاد شود و عذابش فرا رسد.
اصول کافی جلد ۳ باب الصمت و حفظ اللسان حدیث ۱۵ —————————————- حضرت محمد (ص) : کسی که مردم از
زبان او بترسند پس او از اهل دوزخ است.بحارالانوار جلد ۷۷ صفحه ۴۶ —————————————- حضرت محمد (ص) : از فحش
و بدگویی دوری گزینید زیرا که خداوند عزوجل بدگوی بد زبان را دوست ندارد.
خصال صدوق باب الثلاثه حدیث ۲۰۳ —————————————- حضرت علی (ع) : دردناکترین مردم ( در قیامت ) غیبت کننده است.
غررالحکم جلد ۲ صفحه ۳۸۱ حدیث ۲۹۱۱ —————————————- امام صادق (ع) : کسی که آنچه را از مومنی دیده یا
شنیده بگوید ، او از کسانی است که خدا درباره آنان فرمود : کسانی که دوست دارند گناه و فساد
در بین مومنان پخش شود عذاب دردناکی برای آنان خواهد بود.
وسائل الشیعه جلد ۸ صفحه ۵۹۸ حدیث ۶ —————————————- حضرت محمد (ص):از بدترین بندگان خدا کسی است که مجالست او
برای بدگوئیش ناخوشایند باشد ( مردم از همنشینی او بیزار باشند ).
طرائف الحکم جلد ۲ صفحه ۱۵۷ —————————————- حضرت محمد (ص) : خداوند زبان را طوری عذاب فرماید که هیچ یک
از اعضاء را آنچنان عذاب نکند ، زبان گوید پروردگارا مرا عذابی نمودی که چیز دیگر را عذاب نکردی ،
پس به آن گفته میشود از تو کلمه ای خارج شد که به مشارق و مغارب زمین رسید و به
وسیله آن سخن ، خون محترم ریخته شد و مال محترم غارت گردید و ناموس محترم دریده شد،به عزت و
جلالم سوگند تو را عذابی کنم که هیچ یک از اعضاء دیگرت را آنچنان عذاب نکرده باشم.اصول کافی جلد ۳
باب الصمت و حفظ اللسان حدیث ۱۶ و ۱۷ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود: وقتی در انجمنی که تو هستی
درباره مردی بد می گویند آن مرد را یاری کن و آن گروه را از بد گویی باز دار و
از آنجا برخیز.
نهج الفصاحه حدیث ۲۴۷ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود : زبان خود را از بدگویی مسلمانان باز دارید ، اگر
کسی مُرد درباره او به نیکی سخن گویید.
نهج الفصاحه حدیث ۲۶۴ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود : از غیبت بپرهیزید که غیبت از زنا سخت تر است
، کسی که زنا میکند و توبه میکند خدا توبه او را می پذیرد ، ولی آنکه غیبت میکند گناهش
آمرزیده نمیشود تا آنکه غیبت او را کرده است از گناهش بگذرد.
نهج الفصاحه حدیث ۹۹۶ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود : روزه دار از آن هنگام که صبح میکند تا به
شب در رود مادام که غیبت نکند در عبادت است و همین که غیبت کرد روزه او پاره شود.
نهج الفصاحه حدیث ۱۸۵۵ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود : غیبت آن است که برادر خود را به چیزی که
دوست نداری یاد کنی.
نهج الفصاحه حدیث ۲۰۴۴ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود : کفاره کسی که عیب وی کرده ای این است که
برای او آمرزش بخواهی.
نهج الفصاحه حدیث ۲۱۴۳ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود: هر چیزی که دوست نداری رو بروی برادر خویش کنی غیبت
است.
نهج الفصاحه حدیث ۲۶۵۵ —————————————- حضرت حضرت محمد (ص) فرمود : هرکه برادر مسلمانش را در حضور او غیبت کنند
و تواند یاریش کند یاری وی نکند خدا او را در دنیا و آخرت خوار کند.
نهج الفصاحه حدیث ۲۹۴۹ hadithe.ir
همچنین بخوانید :  پیامدهای دنیوی و اخروی غیبت

تاریخ بروزرسانی : 2013-10-21 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :