اسرار نهفته در روزه

اسرار نهفته در روزهدین و اندیشه

روزه در احادیث در رابطه با اهمیت روزه روایت ها وارد شده است و بسیار بر آن اصرار شده خوب مگر این تشنگی و گرسنگی چه اهمیتی دارد که در قرآن و فرمایشات پیامبر اکرم و ائمه معصومین تا به این حد سفارش شده در پس این پرده و رنج روزه چه پنهان است؟ رسول […]

روزه در احادیث

در رابطه با اهمیت روزه روایت ها وارد شده است و بسیار بر آن اصرار شده خوب مگر این تشنگی
و گرسنگی چه اهمیتی دارد که در قرآن و فرمایشات پیامبر اکرم و ائمه معصومین تا به این حد سفارش
شده در پس این پرده و رنج روزه چه پنهان است؟

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود :روزه
سپر آتش است ۱و نیز فرمودند :

روزه دار تا آن زمان که غیبت مسلمانی را نمی کند در حال
عبادت است ، هر چند که در بسترش خوابیده باشد.۲

و در حدیث قدسی آمده :

روزه برای من است و من به آن جزا میدهم
و برای روزه دار دو شادی است ، هنگامی که افطار می کند ، و هنگامی که پروردگار عزوجل
خویش را ملاقات می کند.
قسم به کسی که نفس محمد صلی الله علیه و آله در دست اوست دهان بدبوی روزه دار در نزد
خداوند معطر تر از عطر مشک است.۳

امام موسی کاظم علیه السلام فرمود :

اگر روزه دارید قبل از ظهر بخوابید زیرا که خدای تبارک و تعالی
،‌روزه دار را به هنگام خواب اطعام می کند و می نوشاند.۴

برخی از بزرگان گفته اند :

اگر روزه هدفی جز ارتقاء از پستی های
نفس حیوانی به اوج روحانیت ملکوتی نداشت انسان را از این فضل و بزرگی کفایت می کرد.
در حالی که روزه سپری از آتش جهنم است .
زیرا که روزه ،‌آتش شهوت و غضب را که آتش درون انسان در دنیا بوده و منشاء آتش اخروی
می باشد را خاموش می کند.
و به همین جهت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث فوق فرمودند : تا زمانی که غیبت
مسلمان را نکند، در عبادت است.
به خاطر این که غیبت خوردن گوشت مرده است .
۵ پس نوعی خوردن و اکل می باشد که به واسطه آن بدن قوی می گردد.

و با وجود اینکه همه عبادات از آن خداست ، ‌خداوند فرموده که : روزه از برای من است.
به همانگونه که زمین از آن خداست ،‌ولی خداوند ،‌کعبه را نیز اختصاصا برای خود می داند.
سر این مطلب دو نکته است:

نکته اول : همه عبادات ،‌در نظر گاه مردم است ولی روزه از آنجا
که فقط ترک کردن و خود نگهداری است و در آن عمل نیست که به مشاهده دیگری در آید و
نیتی درونی می باشد بدین جهت جز خداوند بر آن آگاه نیست.

نکته دوم : شهوات که ابزار شیطانند ، با خوردن و آشامیدن قوت می یابند و چون روزه ،‌خودداری از
خوردن و آشامیدن است، پس در حقیقت روزه قهر دشمنی با دشمن، شیطان و شهوات می باشد.
به همین منظور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

شیطان در رگهای فرزندان آدم به مانند
خون جریان می یابد.
پس مجاری آن را به وسیله گرسنگی سد کنید.۶

شهوات مرتع و چراگاه شیطان است.
و دیگر ، ‌بوی بد دهان است که در نزد خداوند مطبوع تر و خوشبوتر از بوی مشک می باشد.
روزه سپر آتش است .
پس چون یکی از شما روزه دار بود ،‌دشنام ندهد و ازسر جهل سخن نگوید و آن هنگامی که کسی
باوی به نزاع برخاست یا به او ناسزا گفت بگوید که روزه ام .

برای آنکه روزه و بدبویی دهان به دنبال آن ،‌سبب پاکی روح است که نزد خداوند می باشد ، زیرا
که آنچه در نزد انسان است بدن و جسم انسانی است نه روح او و خدای تبارک و تعالی در
این آیه به آن اشاره فرموده است: روزه

آنچه نزد شماست همه نابود خواهد شد، آنچه نزد خداست باقی می
ماند.۷

مرتبه پاکی روح کجا و پاکی و خوشبویی مشک؟! زیرا که پاکی روح ، روحانی و عقلی و معنوی
است ، و خوشبویی مشک جسمانی و حسی و صوری می باشد.

در باره مراتب روزه، ‌ابو حامد غزالی ، مطالبی را بیان می کند که خلاصه آن این است :۸

همچنین بخوانید :  عظمت و برکات عید فطر!‌
بدان برای روزه سه درجه است : روزه عموم ،‌ روزه خصوص و روزه خصوص خصوص.

۱-
اما روزه عموم – نگهداری شکم و فرج از شهوات است.

۲- اما روزه خصوص نگهداشتن گوش و چشم و زبان و دست و پا و سایر جوارح از گناه است
،‌که شش مطلب کامل می گردد:

اول : پوشاندن چشم و نگه داشتن آن از افتادن به نگاهی که گناه
یا مکروه است ، ‌بلکه هر چه قلب را مشغول می دارد و از ذکر خدای متعال منحرف می کند
.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

نگاه تیری مسموم از تیرهای ابلیس است ،‌پس کسی که نگاه را
از ترس خدا ترک نماید ،‌ خداوند به ایمانی عطا می کند که حلاوت و شیرینیش را در قلبش می
یابد.

و نیز فرمود :

پنج چیز روزه دار را افطار می دهند ،:

دروغ ، غیبت ، سخن چینی ، سوگند دروغ، و نگاه از روی شهوت.۹

دوم: حفظ
زبان از سخن بیهوده و دروغ و غیبت و سخن چینی و فحش و ستم و خصومت و ریاکاری .

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

روزه سپر آتش است.
پس چون یکی از شما روزه دار بود، ‌دشنام ندهد و از سر جهل سخن نگوید و آن هنگامی
که کسی با وی به نزاع برخاست یا به او ناسزا گفت بگوید که روزه ام.
۱۰ شهوات ابزار شیطانند ، با خوردن و آشامیدن قوت می یابند و چون روزه ،‌خودداری از خوردن و آشامیدن
است ، پس در حقیقت روزه قهر دشمنی با شیطان و شهوات می باشد.

سوم: بازداشتن گوش از استماع محرمات.
چون هر چه که سخن حرام باشد، گوش دادن آن نیز حرام است ،‌ خدای متعال می فرماید: شنوندگان دروغ
و خورندگان مال حرام .
۱۱

و پیامبر اکرم فرمودند : غیبت کننده و شنونده هر دو شریک در گناهند.۱۲

چهارم : نگاه داشتن بقیه
اعضاء بدن از بدی ها و نگاه داشتن شکم از خوردن غذای شبهه ناک به وقت افطار.
زیرا که روزه از حلال (بازداشتن خود از حلال) و افطار با حرام ، معنای صحیحی ندارد.
مانند این می‌باشد که قصری به پا شود و فورا منهدم شود یا دارویی جهت معالجه خورده شود و بلافاصله
سمّ مهلک بنوشد.
چون محرمات ، سمومی هستند که دین را هلاک می کنند ،‌و روزه داروی انسان است .
و دارو با سم ، ‌نفعی در بر ندارد.
پیامبر فرمود: چه بسیار روزه داری که برایش بهره ای از روزه داری غیر از گرسنگی و عطش نیست.

پنجم : در وقت افطار ، ‌در خوردن زیاده روی نکند و شکم را پر نکند زیرا که هیچ ظرفی
در نزد خداوند،‌ مغضوب تر از شکم پر – حتی از حلال –نیست .
چگونه می شود که فردی روزه داشته باشد ، ‌با دشمن خدا (شیطان) مبارزه کند و با هوای نفس ستیزه
کرده ، ‌تقوای الهی را نگه دارد و تا شب، ‌خود را از شهوات نگه داشته، ‌پس از افطار، آن
را تهییج نماید و رغبت نفس را بیشتر سازد و آن را از لذات انباشته گرداند؟ و البته بهتر و
برتر آن است که نفس را در خوردن از عادت همیشگی برحذر داشته و یا اینکه روزه دار غذای همیشگی
خود را بخورد و از پرخوری پرهیز نماید.

ششم : قلب روزه دار بعد از افطار ، ‌مابین امید و ترس ، ‌مضطرب و نگران باشد، چون نمی
داند که آیا روزه اش قبول شده است ،‌که از مقربین باشد ، یا اینکه رد شده و مورد
خشم الهی قرار گرفته است؟

و اما دنباله سخن ابوحامد غزالی :

۳- روزه خصوص خصوص : روزه قلب از توجه داشتن به پستی ها و افطار
دنیایی و دور نگه داشتن آن از غیر خدا می باشد.
افطار این روزه ،‌به فکر در باره دیگر مسائل دین و آخرت و آن مسائلی از دنیاست که نقص برای
دین دارد زیرا که این چنین تعلق دنیوی ، توشه آخرت است.

تبیان

بهترین و سریعترین روش مهاجرت به استرالیا
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
تاریخ بروزرسانی : 2014-07-03 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
احکام شرعی مربوط به سقط جنین
احکام شرعی مربوط به سقط جنین
خصیصه هایی که شما را جز چند بنده بد خدا می کند
خصیصه هایی که شما را جز چند بنده بد خدا می کند
چرا برخی افراد از روزی بیشتری بهره مند می شوند؟!
چرا برخی افراد از روزی بیشتری بهره مند می شوند؟!
علت بیشتر بودن گناه غیبت از زنا
علت بیشتر بودن گناه غیبت از زنا
راز پاشیدن آب روى قبرمرده چیست؟
راز پاشیدن آب روى قبرمرده چیست؟
آشنایی با عوامل مرگ قلب از منظر قرآن کریم
آشنایی با عوامل مرگ قلب از منظر قرآن کریم
از منظر قرآن فلسفه مهریه ای که برای زنان در نظر گرفته شده است، چیست؟
از منظر قرآن فلسفه مهریه ای که برای زنان در نظر گرفته شده است، چیست؟
توصیه امام رضا (ع ) برای افزایش طول عمر انسان
توصیه امام رضا (ع ) برای افزایش طول عمر انسان