اسامی یاران شیطان و ماموریت هایشان

اسامی یاران شیطان و ماموریت هایشان دین و اندیشه

دوستان شیاطین در هر موقعیت زمانی و مکانی، در خدمت ابلیس هستند تا او را به اهدافش برسانند. اسامی یاران شیطان را در ادامه ببینید :

اسامی یاران شیطان و ماموریت هایشان

دوستان شیاطین در هر موقعیت زمانی و مکانی، در خدمت ابلیس هستند تا او را به اهدافش برسانند.
اسامی یاران شیطان را در ادامه ببینید :

اسامی یاران شیطان

در سفینه البحار آمده است که شیطان یارانی دارد
که برای وسوسه انسان ها به او یاری می رسانند.
این شیاطین در هر موقعیت زمانی و مکانی، در خدمت ابلیس هستند تا او را به اهدافش برسانند.

اسامی یاران شیطان از این قرار است:
۱_ ولهان؛

انسان را در طهارت و نماز وسوسه می کند و به شک می اندازد که
این نماز باطل است

۲_هفاف؛

ماموریت دارد که در بیابانها و صحراها انسان را اذیت کند و برای ترسانیدن او
را به وهم و خیال اندازد یا به شکل حیوانات گوناگون به نظر انسان درآید

۳_ زلنبور

؛ موکل بازاری هاست.
لغویات و دروغ، قسم دروغ و مدح کردن متاع را نزد آنها زینت می دهد.

۴_ ثبر؛

در وقتی که مصیبتی به انسان وارد می شود، صورت خراشیدن، سیلی به خود زدن، یقه و لباس پاره
کردن را برای انسان پسندیده جلوه می دهد.

۵_ابیض؛

انبیا را وسوسه می کند – یا ماءمور به خشم در آوردن انسان است و غضب را پیش او
موجه جلوه می دهد و به وسیله آن خونها ریخته می شود.

۶_اعور؛

کارش تحریک شهوات در مردان و زنها است و آنها را به حرکت می آورد! و انسان
را وادار به زنا می کند (اعور، همان شیطانی است که بر صیصای عابد را وسوسه کرد تا با دختری
زنا کند).

۷_داسم؛

همواره مراقب خانه هاست.
وقتی انسان داخل خانه شد و سلام نکرد و نام خدا را بر زبان نیاورد، با او داخل خانه می
شود و آن قدر وسوسه می کند تا شر و فتنه ایجاد نماید

۸_مطرش؛

کار او پراکندن اخبار دروغ یا
دروغ هایی است که خود جعل کرده؛ در حالی که حقیقت ندارند.
۹_قنذر؛ او نظارت بر زندگی افراد می کند.
هر کس چهل روز در خانه خود طنبور داشته باشد؛ غیرت را از او بر می دارد، به طوری که
انسان در برابر ناموس خود بی تفاوت می شود.

۱۰_دهار؛

ماءموریت او آزار مؤمنان در خواب است.
به طوری که انسان خواب های وحشتناک می بیند، یا در خواب به شکل زنان نامحرم در می آید و
انسان را وسوسه می کند تا او را محتلم کند.
۱۱_قبض؛ وظیفه او تخم گذاری ست.
روزی سی عدد تخم می گذارد.
ده عدد در مشرق و ده عدد در مغرب و ده عدد زمین، از هر تخمی عده ای از شیاطین
و عفریت ها و غول ها و جن بیرون می آیند که تمام آنها دشمن انسان اند).

۱۲_تمریح؛

امام صادق
علیه السلام فرمودند: برای ابلیس – در گمراه ساختن افراد – کمک کننده ای به نام (تمریح) وی در آغاز
شب بین مغرب و مشرق به وسوسه کردن، وقت مردم را پر می کند.

۱۳_قزح؛

ابن کوا از امیرالمؤمنین علیه السلام از قوس و قزح پرسید، حضرت فرمود: قوس قزح مگو؟! زیرا
نام شیطان (قزح) است بلکه بگو قوس اله و قوس الرحمن

۱۴_زوال؛

مرحوم کلینی از عطیه بن المعزام روایت
کرده که وی گفت: در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و از مردانی که دارای مرض (ابنه) بوده و
هستند یاد کردم.
حضرت فرمود: (زوال) پسر ابلیس با آنها مشارکت می کند ایشان مبتلا به آن مرض می شوند.

۱۵_لاقیس؛

او یکی از دختران شیطان و کارش وادار کردن زنان به هم جنس بازی است او
مساحقه را به زنان قوم لوط یاد داد.
۱۶_متکون؛ شکل خود را تغییر می دهد و خود را به صورت بزرگ و کوچک در می آورد و مردم
را گول می زند و این وسیله آنان را وادار به گناه می کند.

. ۱۷_مذهب؛

خود را به صورت های مختلف در می آورد، مگر به صورت پیغمبر و یا وصی او.
مردم را با هر وسیله که بتواند گمراه می کند.

۱۸_خنزب؛

بین نمازگزار نمازش حایل می شود؛ یعنی توجه قلب را از وی برطرف می کند.
در خبر است که: عثمان بن ابی العاص بن بشر در خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض
کرد: شیطان بین نماز و قرائت من حایل می شود – یعنی حضور قلب را از من می گیرد –
حضرت جواب داد: نامش شیطان (خنزب) است.
پس هر زمان از او ترسیدی به خدا پناه ببر.

۱۹_مقلاص؛

موکل قمار است.
قمار بازها همه به دستور او رفتار می کنند.
به وسیله قمار و برد و باخت اختلاف و دشمنی در میان آنان به وجود می آورد.

۲۰_طرطبه؛

از دختران آن ملعون می باشد.
کار او وادار کردن زنان به زنا است و هم جنس بازی را هم به آنان تلقین می کند.
سفینه البحار، جلد ۱، ص ۹۹ و ص۱۰۰ باشگاه خبرنگاران جوان

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-01-02 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :