ج ج ج

آينده ي خوبي در انتظار توست اگر كمي همت كني ، زندگي خوبي خواهي داشت  راه موفقيت براي تو باز است اگر نياز به كمك و يا حمايت كسي پيدا كني به آن پاسخ خواهد گفت ترفند بد خواهان را پشت سر ميگذاري  و به مراد و خواسته ات ميرسي .در همه ي امور به خدا توكل كن.