ج ج د

طالعت خوب نيست اما به زودي نحوست طالعت بر طرف ميشود  و به مقصود خود خواهي رسيد از چيزي در تشويش هستي  به زودي تشويشت بر طرف ميشود كسي در فكر حيله و صدمه زدن به شماست به خداوند توكل كن تا حيله اش برطرف شود رازت را به هر كسي نگو و در نماز كاهلي نكن