د د آ

طالعت روشن است موفقيت خوبي در پيش داري  بر بدخواهان و مخالفان پيروز ميشوي  و به مراد و مقصود ميرسي تا چند روز آينده خبري خوشحال كنند ه ب هتو ميرسد اگر قصد ازدواج يا معامله اي داري به آن عمل كن  با زنان گفتگو  يا بگومگويي خواهي داشت  اما رنجي به تو نميرسد