د ب د

طالع خوبي داري و به خواسته ات ميرسي . روزي حلال به دست تو ميرسد قدرش را بدان سعي كن به كسي خيانت نكني ، چ.ن صدمه ي بزرگي خواهي خورد . اگر قصد سفر دوري داري ،از آن منصرف شو  زيرا به رنج و زحمت خواهي افتاد  و از كار و تلاش غفلت مكن تا به مقصود برسي  انشا الله