د ب ب

نيت خوبي كردي قصد انجام هر كاري را داري ،در آن به توفيق مي رسي ، به زودي از رنج و غم رهايي مي يابي . عيب تو اينست كه راز دلت را به همه ميگويي  از اين كار پرهيز كن . در هر كاري به خدا توكل كن تا كارت كامل انجام شود.