ب ج ج

از طرف يكي از خويشان و نزديكان مال يا كمكي دريافت ميكني  و يا مورد حمايت او قرار ميگيري . متواضع باش  و خودخواهي  را ترك كن . نيتت خوبست  كاري را كه در نظر داري با توفيق همراه خواهد بود اگر قصد سفر داري برو خوب است دلت را به چيزي مشغول كرده اي فكرش را نكن . طبيعي است كه همه چيز بر وفق مراد تو خواهد بود