ب د د

بهتر است از اين خواسته و نيتي كه داري منصرف شوي تا آسيبي متوجه تو نشود فعلا بهتر است دست به كاري نزني چون در موقعيت خوبي نيستي  به زودي اين  موقعيت نيز تغيير خواهد كرد .  تو هم دوست و هم دشمن زياد خواهي داشت . بايد مراقب آنها باشي  تا در كارت فتنه نكنند. اگر كسي تو را نصيحتي كرد آن را بپذير