ب آ ج

حاجت و آرزويي داري كه بر آورده ميشود گشايشي در كارت پيدا ميشود  و ايام خوشي  خواهي داشت  اگر مشكلي داري به زودي برطرف ميشود اگر اين مشكل مالي باشد  موقعيت مالي خوبي پيدا ميكني در طالعت فرزند زياد ديده ميشود . فرزنداني خوب و خوش قدم