ب آ د

آنچه را كه نيت و آرزو كرده اي به آن ميرسي زيرا طالعت روشن است  از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبي نصيبت ميشود از كار خود بهره مند ميشوي  و از دوستان باوفا شادمان خواهي شد اگر قصد خريد خانه و يا ساخت بنا داريد به آن عمل كنيد به صلاح و نفع شما خواهد بود.