ب آ آ

طالعت نشانگر صحت و سلامت  و گشايش در رزق و روزي براي توست اگر قصد سفر داري ،يا قصد جابجايي و نقل مكان داري و يا قصد داري تغيير شغل بدهي به آنها عمل كن ، به نفع تو خواهد بود  غيبت ديگران را نكن  و به كار خود مشغول باش تا آنچه را خداوند مصلحت ميداند براي تو پيش بيا يد