آ ب ج

به زودي مقصودت بر آورده ميشود  و از غم رها ميشوي بايد شكر خدا را به جا آوري . افرادي هستند كه در عين دوستي ، غيبت تو را ميكنند . از اين افراد دوري كن . براي  مقصود و نيتي كه داري بايد تلاش كني تا به ان برسي اگر كسي را رنجانده اي بايد از او دلجويي كني نيات خير داشته باش  و در كارها مردانه پيش برو ، به خداوند توكل كن تا به مرادت برسي