کف بینی ، آشنایی با خط قلب ، خط سر و خط عمر!

کف بینی ، آشنایی با خط قلب ، خط سر و خط عمر! فال و طالع بینی و تست شخصیت شناسی

کف بینی در قدیم و در یونان باستان به این صورت بود که کف بینان ، کف دست را به نواحی مختلفی تقسیم کرده اند و هر کدام را با نام یکی از سیارات نامگذاری کرده اند و آنها را دارای معانی خاصی میدانند و کیفیات و ویژگی های مختلفی را به آنها نسبت داده اند .

کف بینی کف بینی در قدیم  و در یونان باستان به این صورت بود که کف بینان ، کف دست را به نواحی مختلفی تقسیم کرده اند و هر کدام را با نام یکی از سیارات نامگذاری کرده اند و آنها را دارای معانی خاصی میدانند و کیفیات و ویژگی های مختلفی را به آنها نسبت داده اند . از جمله تپه خورشید را مسئول موفقیت و ثمر بخشی ، سیاره تیر را مسئول علم و دانش و عقل و خرد و تجارت ، سیاره مریخ را مسئول شجاعت و جنگندگی و  انرژی حیات میدانند.     کف بینی

کف بینی

همچنین سیاره ناهید را مسئول شور و هیجان و عاطفه ، سیاره مشتری را مسئول جاه طلبی و قدرت ، سیاره کیوان را مسئول حس کنجکاوی و دور اندیشی و افسردگی و کره ماه را مسئول احساسات رمانتیک و تخیل دانسته اند.

آیا مایلید بدانید که آیا در آینده خودتان یـک زن زیبا و یا یک ارتقاء درجه پیش روی خواهید داشت؟
بسیار خوب،ممکن است شما طالع هر روز هفته خود را بخوانید، اما نظرتـان راجع بیافتن اطلاعات بیشتر در خصوص خودتان چیست؟
گمان نمیکنم راهی بهتر از این که شما قادر باشید دریک میهمانی کف خوانی کنید، بتواند باعث جلب توجه شما گردد.

زادگاه کف بینی بار بـعـد کـه دسـت فردی را گرفته و به او گفتـیـد که قـصـد خواندن دستش را دارید،
به وی چنین مـی تـوانـید بگویید که کف خوانی پس از آنکه در هزاران سال پیش در هندوستان سرچشمه یافت نسل به نسل به ما منتقل گردیده است. در یونان باستان تبدیل به شاهراه گشته وتدریجا مانند سیل خروشان شروع به گسترش و انـتـشـار بـه تـمام اروپـا و آسیا کرد.

خطوط روی کف دستـهـای شـمـا ویـژگیـهای متمایز و سلامتی شخصی شما را تعیین و پیشگویی می کنند و نه سرنوشتتان را.

خطوط روی دست تقدیر شما را تعیین و تعریف نمیکنند- بلکه این شما هستید که آن را تعیین میکنید. هرگاه تغییر یابید خطوط دستان شما نیز تغییر خواهند کرد.

از کـف دستان خودتان آغاز کنید و دیری نخواهد گذشت که شما تبدیل به یک استاد کف خوانی خواهید شد.آن قدر دست افراد به سمت شما خواهد آمد که نخواهید دانست با آنها چه کار کنید.

خواندن کف دست هر دست نمایانگر جنبه های متفاوت ازدیگری میباشد:

دست راست: سمت انجام دهنده یا ” تعامل”

دست چپ: سمت احساسات و یا ”قلب”

خط قلب در کف بینی بیانگر آن است که بـر سـر زندگی عشقی شما چه گذشته و علت آن چه چیز بوده است.

دست راست– چگونگی ارتباط با دیـگران، احـتـیـاجـات و تجربیات در عشق، اشتیاق به زندگی.

دست چپ– چه احساسی نسبت به خودتان و رابطه هایتان دارید، احسـاساتی که در اعماق وجودتان روی میدهند.

مفهوم خط خصوصیات خط در کف بینی وسواسی و مشکل پسند در انتخاب شریک به زیر انگشت
اشاره منتهی میشود نیازمند عشق به زیر انگشت میانه منتهی میشود احتیاج به رابطه عاشقانه ندارد
مستقیم وکوتاه گویای تعدد جوانب متفاوت از احساسات دو یا چندین انشعاب از خط قلب خارج میگردند
زود رنج در مسایل عشقی خط قلب با انشعابی که سرش متوجه پایین بوده وبه خط عمر میرسد
ازدواج موفق زوج متاهل با خطوط قلب مشابه خط سر در کف بینی چگونه می اندیشید،
میزان هوش را نمی سنجد.

دسـت راسـت– اعـمـالی فیزیکی که در زندگی انجامش میدهید شامل شغـل، حرفـه و استعدادهای نهفته.

دست چپ– شیوه اندیشیدن، جهان بینی و چگونگی برقراردی ارتباط.

خصوصیات خط مفهوم خط خط سر متوسط به مجاور انگشت انگشتر منتهی میشود تفکر ساده ومستقیم
کوتاه تفکر محتاطانه و تمام وکمال بلند تفکر متمرکز و روشن مستقیم حاضر به در نظر گرفتن ایده های نو
منحنی خلاقیت مایل واریب واقع بین افقی حساس و زود رنج زنجیره ای روشن فکرو لحاظ نقطه نظر های
گوناگون د و شاخه شدن در خط سر رویه بی خیالی وسبکباری خط سر شناور خط عمر این وسیله ای برای
پیشگویی آینده که میلیونر خواهید شد یـا نـه و یا آنـکـه بـگوید چند سال دیگر عمر خواهید کرد نمیباشد،
بـلکه نشان می دهد که کیفیت زندگی شما در آینده چگونه خواهد بود.
دست راست– سر زندگی و قوای فیزیکی، زمانبندی رویدادها و وقایع پر اهمیت عملی زندگی، تا چه اندازه در زندگی ماجرا جو می باشید.

دست چپ– سر زنـدگـی و قـوای احـسـاسـی، زمـانـبـنـدی رویـدادهـا و وقایع پر اهمیت احساسی زندگی، چه اندازه در روابط با دیگران ماجراجو می باشید.

مفهوم خط خصوصات خط سر زندگی اندک(شخص خسته) از مجاورت انگشت شست عبور میکند
سرزندگی و سطح انرژی بالا خط منحنی عریض و پهن بیشتر از لحاظ فیزیکی فعال است تافکری
قوی تراز خط سر از لحاظ سلامتی شکننده زنجیره وار شخصیت فعال خطوط بالا آمده کوتاه عشق
به مسافرت خطوط پیچ خورده متمایل به خارج اشاره به رخدادهای خاص در مقاطعی از زندگی
خط کوچک روی خط عمر رباب ناز

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2016-11-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :