طالع بینی از روی حرف اول اسم شما

طالع بینی از روی حرف اول اسم شمافال و طالع بینی و تست شخصیت شناسی

طالع بینی حرف اول اسم ، طالع بینی انسانها و شناخت خصوصیات آنها از روی حرف اول اسم آنان

در اینجا کافیست اسمتان را بگویید تا از روی حرف اول اسم شما ، طالع بینی حرف اول اسم شما را بگوییم !

طالع بینی حرف اول اسم ، طالع بینی شما از روی حرف اول اسم تان

توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف “گ.پ.چ.ژ”باید به جای این حروف معادل فارسی آنما را قرار دهید .
مثال : (ژچ گ)=ج (پ)=ب.

الف:

خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد
و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه
بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.

ب :

فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

ج :

فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد
و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی
استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد و از کار خود حیران است.

د:

او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.

ه :

او فردی است که همیشه اطرافیان را امر و نهی کند و زیبا چهره وتند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

و:

فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

ز:

زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی
برای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو
در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

ت:

او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود
سریع توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی
کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

ث:

فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است
و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

ح:

او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه
در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

خ:

فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند
رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها
و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

ر:

او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند
و او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی
که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

س :

او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند
و بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان خود
در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد اتشی مزاج و همیشه در چشم اهل واعیان پر هیبت به چشم میاید.

ش:

او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا
به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

ص :

فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع
باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

ض :

او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد
و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند
و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

ط :

او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه
براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

ظ :

او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیان پشت
سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان اقبال است
و دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند.

ع :

او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک
و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی
رنج بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

غ:

زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به گذشته
واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد.

ف :

او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از
ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی
در اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

ق:

فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود هم زیباست
و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

ک:

او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است
و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در
حال ترقی و فعالیت باشد.

ل:

فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد
قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد.

م :

خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند
و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد
و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود
عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

ن:

او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب
و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوق خود ودیگران به میزان برخورد کند.

ی :

او فردی است پر فکر وزیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد
و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه
و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2016-06-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :