پیشگویی

بیننده گرامی ،از آنجایی که اساسا چیزی به اسم پیشگویی نداریم ، این بخش و نتایج نمایش داده شده در آن صرفا جهت سرگرمی و تفریح بوده و هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد .

فیلم پیشگویی اوبر دختر نوجوان فرانسوی در سال ۲۰۲۱ ، قضاوت با شما