فال چوب با حروف ابجد

فال چوب يكي از قديمي ترين انواع فال بيني می باشد كه تاریخچه ی آن را به دانيال نبي و سپس به حضرت امام جعفر صادق (ع) نسبت ميدهند.
براي گرفتن فال چوب بايد ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عميق بكشيد سپس ذهن و فكرتان را به انچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.
آنگاه با حضور کامل قلبی بر روی دکمه زیر کلیک کنید ، شرح فال چوب شما نمایش داده خواهد شد .

ا د د ا ج ج ا ج ب ا د ج ا ج د ا د ب ا ب د ا ب ب
ج ج ج ب ج ج ب ج ب ب ج د ب ج ا ب ا ج ب د ب ا ا ج
ا ا ب ا ا ا ب د د ب ا د ب د ا ب ا ا ب ا ب ا ا د
ب ب د ب ب ج ب ب ا ب ب ب د ا د د ب ا د ا ب ا ب ا
د د ج د ا ج ج د د ج ب د ج ا ب ج ب ج ج ا ج ا ج ا
ج د ا ج ج د ج ج ب ج ج ا ج ب ب ج د ب ج ب ا ا د ا
ج ا د ج ا ا د ا ا ج د ج د ج د د ج ب د ج ا ا ب ج
د ب ب د د ب د ج ج د ب ج د د د د د ا د ب د ب د ج
فرادرس