فال هجاء

فال هجاء یکی از فال های دقیق با قرآن کریم می باشد که در زیر به شرح کامل آن می پردازیم .

نحوه گرفتن فال هجاء

«  در بيان تفأل به كلام الله مجيد به حروف هجاء »

( فال با قرآن )

گشا مصحف،ورق زان هفت گردان

ز هفتم سطر،حرفِ اولست قال

چو فال آيد « الف » خير و صواب است

چو «ت» آيد ، ببايد توبه زان كار

چو «ج» آيد ، بكن جهدي و مي كوش

چو «خ» آيد، امان از خوف ميجوي

چو « ذ » آيد، تو خود آن خوار بيني

چو « ز » آيد، بيابي مالِ بي عدّ

چو «ش» آيد، خصومت پيشت آيد

چو «ض» آيد،در آن كار است گراني

چو « ظ » آيد، ظفر بر دشمنان است

چو «غ » آيد، خطر باشد،بده مال

چو «ق» آيد، شوي مقبول در قول

چو «ل» آيد ، برآيد حاجتت زود

چو «ن» آيد، بود آن كار نيكوي

چو «ه»‌آيد ، خدا خشنود و خصمان

چو «ي» آيد ، زغايب مژده يابي

شمر از سطر هفت از هفتمين «ان»

عقيدترا بران اي صاحب فال

ز «ب» از منعمانت ، فتح بابست

ز «ث» دنيا و دين بر دست مي آر

ز «ح» از اقربا ، جام خوشي نوش

ز « د » اصحاب دولت را خبرگوي

ز« ر » نيكي بود ، شادان نشيني

ز «س» بيني سعادتهاي بي حد

ز «ص» اي خواجه ، صبر و مكث بايد

ز «ط» زاهد شوي ، تقوي براني

ز «ع» امر محبتها عيان است

ز «ف» شادي تو را باشد به هر حال

ز «ك» ايمن نبايد بود از هول

ز «م» آيد ملامتهاي مشهود

ز «واو » ت هست نعمت توي در توي

ز « لا» تشويش باشد ني نه چندان

كه خشنود اني از نعم المابي

فال هجاء

نحوه گرفتن فال :

با وضو قرآن را بدست بگير، آن را زيارت كرده و با توجه به نيتي كه در دل داري ،

صفحه اي از كتاب خدا را باز كن.

از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو.

بعد از آن ، از ابتداي صفحه، هفت سطر بشمر و پايين بيا.

بعد در ميان سطرهاي بعدي ، هفت بار كلمه

« ان » را پيدا كن.

بعد از يافتن هفتمين بار از كلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو.

ابتداي سطر هفتم از هفتمين كلمه « ان » كه پيدا كرده اي، اولين حرفي كه سطر با آن

شروع شده، معني فال توست.

آن را با فال بالا معني كن!

موفق باشي و فالت نيك انشاءالله!