فال هجاء

فال هجاء یکی از فال های دقیق با قرآن کریم می باشد که در زیر به شرح کامل آن می پردازیم .

نحوه گرفتن فال هجاء

«  در بیان تفأل به کلام الله مجید به حروف هجاء »

( فال با قرآن )

گشا مصحف،ورق زان هفت گردان

ز هفتم سطر،حرفِ اولست قال

چو فال آید « الف » خیر و صواب است

چو «ت» آید ، بباید توبه زان کار

چو «ج» آید ، بکن جهدی و می کوش

چو «خ» آید، امان از خوف میجوی

چو « ذ » آید، تو خود آن خوار بینی

چو « ز » آید، بیابی مالِ بی عدّ

چو «ش» آید، خصومت پیشت آید

چو «ض» آید،در آن کار است گرانی

چو « ظ » آید، ظفر بر دشمنان است

چو «غ » آید، خطر باشد،بده مال

چو «ق» آید، شوی مقبول در قول

چو «ل» آید ، برآید حاجتت زود

چو «ن» آید، بود آن کار نیکوی

چو «ه»‌آید ، خدا خشنود و خصمان

چو «ی» آید ، زغایب مژده یابی

شمر از سطر هفت از هفتمین «ان»

عقیدترا بران ای صاحب فال

ز «ب» از منعمانت ، فتح بابست

ز «ث» دنیا و دین بر دست می آر

ز «ح» از اقربا ، جام خوشی نوش

ز « د » اصحاب دولت را خبرگوی

ز« ر » نیکی بود ، شادان نشینی

ز «س» بینی سعادتهای بی حد

ز «ص» ای خواجه ، صبر و مکث باید

ز «ط» زاهد شوی ، تقوی برانی

ز «ع» امر محبتها عیان است

ز «ف» شادی تو را باشد به هر حال

ز «ک» ایمن نباید بود از هول

ز «م» آید ملامتهای مشهود

ز «واو » ت هست نعمت توی در توی

ز « لا» تشویش باشد نی نه چندان

که خشنود انی از نعم المابی

نحوه گرفتن فال :

با وضو قرآن را بدست بگیر، آن را زیارت کرده و با توجه به نیتی که در دل داری ،

صفحه ای از کتاب خدا را باز کن.

از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو.

بعد از آن ، از ابتدای صفحه، هفت سطر بشمر و پایین بیا.

بعد در میان سطرهای بعدی ، هفت بار کلمه

« ان » را پیدا کن.

بعد از یافتن هفتمین بار از کلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو.

ابتدای سطر هفتم از هفتمین کلمه « ان » که پیدا کرده ای، اولین حرفی که سطر با آن

شروع شده، معنی فال توست.

آن را با فال بالا معنی کن!

موفق باشی و فالت نیک انشاءالله!