فال ابجد


فال ابجد
 : این فال بر اساس اعداد استخراج شده از ابجد و ماه تولد واقعی افراد
بدست می آید .

 

 

زن متولد فروردین

 

 

مرد متولد فروردین

 

 

زن متولد اردیبهشت

 

 

مرد متولد اردیبهشت

 

 

زن متولد خرداد

 

 

مرد متولد خرداد

 

 

زن متولد تیر

 

 

مرد متولد تیر

 

 

زن متولد مرداد

 

 

مرد متولد مرداد

 

 

زن متولد شهریور

 

 

مرد متولد شهریور

 

 

زن متولد مهر

 

 

مرد متولد مهر

 

 

زن متولد آبان

 

 

مرد متولد آبان

 

 

زن متولد آذر

 

 

مرد متولد آذر

 

 

زن متولد دی

 

 

مرد متولد دی

 

 

زن متولد بهمن

 

 

مرد متولد بهمن

 

 

زن متولد اسفند

 

 

مرد متولد اسفند


در فال ابجد ، جدول قسمت بالا ماه واقعی تولد هر شخص میباشد .ولی قسمت پایین هر عدد
نشانگر شماره ی ماه مورد نظر میباشد.این ماه از طریق محاسبه ابجدی بدست می آید و با
ماه تولد واقعی شما متفاوت است .حتما طریقه ی محاسبه را بخوانید و ماه خود را پیدا
کنید .


طریقه محاسبه ابجد

 

 


۱ ۱


۱ ۲

۱ ۳

۱ ۴

۱ ۵
 


۱ ۶


۱ ۷

۱ ۸

۱ ۹

۱ ۱۰

۱ ۱۱

۱ ۱۲

۲ ۲

۲ ۳

۲ ۴

۲ ۵

۲ ۶

۲ ۷

۲ ۸

۲ ۹

۲ ۱۰

۲ ۱۱

۲ ۱۲

۳ ۳

۳ ۴

۳ ۵

۳ ۶

۳ ۷

۳ ۸

۳ ۹

۳ ۱۰

۳ ۱۱

۳ ۱۲

۴ ۴

۴ ۵

۴ ۶

۴ ۷

۴ ۸

۴ ۹

۴ ۱۰

۴ ۱۱

۴ ۱۲

۵ ۵

۵ ۶

۵ ۷

۵ ۸

۵ ۹

۵ ۱۰

۵ ۱۱

۵ ۱۲

۶ ۶

۶ ۷

۶ ۸

۶ ۹

۶ ۱۰

۶ ۱۱

۶ ۱۲

۷ ۷

۷ ۸

۷ ۹

۷ ۱۰

۷ ۱۱

۷ ۱۲

۸ ۸

۸ ۹

۸ ۱۰

۸ ۱۱

۸ ۱۲

۹ ۹

۹ ۱۰

۹ ۱۱

۹ ۱۲

۱۰ ۱۰

۱۰ ۱۱

۱۰ ۱۲

۱۱ ۱۱

۱۱ ۱۲

۱۲ ۱۲