شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی

محاسبه گر شاخص توده بدنی

قد خود را وارد کنید :

وزن خود را وارد کنید :

شاخص توده بدنی شما : ?

نتیجه : ?