تست هوش تشخیص نسبت ها

تست هوش تشخیص نسبت ها , نسبت گاز به ماشین، مثل نسبت غذا است به:

تست هوش تشخیص نسبت ها

تست هوش تشخیص نسبت ها , به سوالات زیر پاسخ دهید:

1. نسبت نیاز به زیان، مثل نسبت 8326 است به:
الف) 2368
ب) 6283
ج) 2683
د) 6328
ه) 3628

2. نسبت پنجه پا به پنجه دست، مثل نسبت ساق پا است به:
الف) آرنج
ب) بازو
ج) مچ
د) انگشت
ه) ساعد

3. نسبت عشق به نفرت، مثل نسبت شجاعت است به:
الف) دلیری
ب) امنیت
ج) بزدلی
د) خشم
ه) وحشت

4. نسبت بدن به لباس، مثل نسبت ورق های کتاب است است به:
الف) داستان
ب) لغات
ج) فهرست
د) واژه نامه
ه) جلد

تست هوش تشخیص نسبت ها

5. نسبت پا به پاچه شلوار، مثل نسبت دست است به:
الف) پیراهن
ب) دستکش
ج) ساعد
د) آستین
ه) مچ

6. نسبت گاز به ماشین، مثل نسبت غذا است به:
الف) دهان
ب) معده
ج) انرژی
د) بدن
ه) دندان

7. نسبت تاب به مه، مثل نسبت خانه است به:
الف) نامه
ب) چک
ج) کتاب
د) سرا
ه) دانش

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

پاسخ

1. د
2. هـ
3. ج
4. هـ
5. د
6. د
7. ج

آی هوش

تست هوش تشخیص نسبت ها

ابروهای زیبا و کسانی که با جراحی زیبا شدند تصاویر
سوپرایزهای عاشقانه با ....
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
حراج آخر فصل مدیسه