sms : زماني كه انسانها به

زماني كه انسانها به درختان مي رسند و با بی رحمی آن را قطع می کنند و آن درختان به درون رودخانه ی جاري و روان می افتد . . . . عجب شلپي ميكنه ها!! توباگوشيت چيكار كردي هرچي زنگ ميزنم ميگه گوسفند موردنظردرگله نمي باشد

زماني كه انسانها به درختان مي رسند و با بی رحمی آن را قطع می کنند و آن درختان به درون رودخانه ی جاري و روان می افتد

.

.

.

.

عجب شلپي ميكنه ها!!
توباگوشيت چيكار كردي هرچي زنگ ميزنم ميگه گوسفند موردنظردرگله نمي باشد

sms : زماني كه انسانها به

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
فقط تا مهرماه فرصت دارین ! شانس طلایی !!
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
حراج آخر فصل مدیسه