طالع بینی شخصی متولد مهر طالع بینی شخصی متولد فروردين
طالع بینی شخصی متولد آبان طالع بینی شخصی متولد ارديبهشت
طالع بینی شخصی متولد آذر طالع بینی شخصی متولد خرداد
طالع بینی شخصی متولد دي طالع بینی شخصی متولد تير
طالع بینی شخصی متولد بهمن طالع بینی شخصی متولد مرداد
طالع بینی شخصی متولد اسفند طالع بینی شخصی متولد شهريور
درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول