سولفيد آهن

سولفيد آهن يا سنگ محافظ و نگهبان ‌ به شكل هاي مختلف وجود دارد. صفحات دايره شكل
تا مكعب هاي مختلف سطح براق و برنجي اين سنگ ، بچه ها را به طرف خود جلب مي كند.
اين سنگ شبيه آينه اي كوچك است كه انرژيهاي منفي را از بچه دور مي كند و هراس او را از اين كه مورد حمايت قرار نگيرد ، كاهش مي دهد. بچه وقتي اين سنگ را در اختياردارد حس مي كند كه
از نظر جسماني در وضعيت كاملي قرار دارد و سرشار از عشق است.

Copyright 2003 Kami Niksalehi All rights reserved-Designed By  Niksalehi.com