حامله شدن همزمان ۱۷دانش آموز مدرسه

حامله شدن همزمان ۱۷دانش آموز یک مدرسه حاملگی این دختران که بزرگترین آنها فقط ۱۶سال سن دارند اتفاقی نبوده گفته میشود آنها بانقشه قبلی دست به چنین کاری زده و ازقبل برنامه ریزی کرده اند تا بایکدیگر فرزندانشان را بزرگ کنند.کد خبر: درحالی که مدارس ماساچوست آمریکا برای تعطیلات تابستانی خود را آماده میکردند انتشار […]

حامله شدن همزمان ۱۷دانش آموز یک مدرسه حاملگی این دختران که بزرگترین آنها فقط ۱۶سال سن دارند اتفاقی نبوده گفته
میشود آنها بانقشه قبلی دست به چنین کاری زده و ازقبل برنامه ریزی کرده اند تا بایکدیگر فرزندانشان را بزرگ
کنند.کد خبر: درحالی که مدارس ماساچوست آمریکا برای تعطیلات تابستانی خود را آماده میکردند انتشار یک خبر این شهر را
بانگرانی عجیبی همراه ساخت .
به گزارش البرز این خبرتابستانی, حامله شدن همزمان ۱۷دانش آموز یک مدرسه دراین شهر بود .
این خبر والدین ,مسوولین آموزشی و مقامات شهر را بسیار نگران کرد.
خبرهای منتشره بیانگر این مطلب است که این دختران که بزرگترین آنها فقط ۱۶سال سن دارند اتفاقی نبوده و این
حاملگی دسته جمعی یک نقشه قبلی ازسوی آنها بوده است .
براساس این خبر این دختران درنقشه ای قبلی تصمیم گرفتند باحاملگی دسته جمعی فرزندانشان را هم باهم بزرگ کنند.
یک کارشناس اجتماعی دراین شهر خبرهای منتشره را دراین خصوص بزرگ شده هالیوود میداند ومعتقد است این تصمیم جمعی نوعی
فرار ازاوضاع اقتصادی حاکم براین شهر است .
او میگوید :دختران این مدرسه بااین کار نوعی استقلال را تجربه کرده وبدلیل مشکلات اقتصادی این شهر قصد دارند امنیت
خود را درآینده تضمین کنند.
این خبر درحالی منتشر میشود که هنوز هیچ واکنشی ازوالدین این تعداد دانش آموز دختر بروز نداده است .
خلاص شدن از دردهای نشیمنگاهی تصاویر
زیبا ترین لباس های مجلسی زنانه تصاویر
اخبار مرتبط :
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ
5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز