اشتغال زنان و كاهش رضايت زناشويي

ایسنا-نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد: اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد. دكتر يوسفعلي عطاري، دكتر غلامرضا خجسته‌مهر و...

ایسنا-نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد: اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد. دكتر يوسفعلي عطاري، دكتر غلامرضا خجسته‌مهر و عباس امان اللهي فرد، در پژوهش خود با عنوان «مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري افراد بر اساس اشتغال همسر و نوع ازدواج»، آورده‌اند: امروز در ساختار اقتصادي و اجتماعي تغييراتي حاصل شده كه فرصتهاي شغلي براي زنان ايجاد كرده است.

بدين ترتيب زنان دامنه فعاليت‌هاي خود را از محدوده خانه فراتر مي‌برند و به نظامهاي شغلي مي‌پيوندند. پيوستن زنان به جامعه، تغييراتي را در نقش سنتي آنان ايجاد كرده است.
اين پژوهش مي‌افزايد: با اين همه اشتغال زنان دغدغه‌هايي را براي همه جوامع به خصوص در جامعه ما براي مرداني كه همسرانشان شاغل مي‌باشند به وجود آورده است كه كمتر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته‌اند. لذا پژوهش حاضر به منظور مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري افراد داراي همسر شاغل و غير شاغل كاركنان اداره‌هاي دولتي شهر اهواز انجام شد.
اين پژوهش خاطرنشان مي‌كند: آزمودني‌ها در اين پژوهش 174 نفر( 66 نفر داراي همسر شاغل و 108 نفر داراي همسر خانه‌دار) بودند كه به روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي انتخاب شدند. آزمودني‌ها به پرسش‌نامه‌هاي رضايت زناشويي انريچ (ENRICH)، پرسش‌نامه شخصيتي تئو ( FFI ـ NEO ) و پرسش‌نامه اطلاعات فردي خانوادگي پاسخ دادند.

در اين پژوهش تصريح شده است: براي تحليل داده‌ها علاوه بر روش‌هاي توصيفي ( ميانگين و انحراف معيار )، از آزمون t و آزمون تحليل واريانس براي آزمودن فرضيه‌ها استفاده شد. بين ميزان رضايت زناشويي افراد داراي همسر شاغل و غير شاغل( خانه‌دار ) تفاوت معني‌داري وجود دارد و افراد داراي همسر غيرشاغل(خانه‌دار) از افراد داراي همسر شاغل رضايت زناشويي بيشتري دارند. بين ميزان روان‌ رنجوري افراد داراي همسر شاغل و غيرشاغل( خانه‌دار) تفاوت معني داري وجود ندارد.

اين پژوهش مي‌افزايد: بين ميزان رضايت زناشويي مردان داراي ازدواج فاميلي و مردان داراي ازدواج غيرفاميلي تفاوت معني‌داري وجود ندارد.

اين پژوهش يادآور شد : اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد.درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سایر مطالب این بخش