اشتغال زنان و كاهش رضايت زناشويي

ایسنا-نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد: اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد. دكتر يوسفعلي عطاري، دكتر غلامرضا خجسته‌مهر و عباس امان اللهي فرد، در پژوهش خود با عنوان «مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري […]

ایسنا-نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد: اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد. دكتر يوسفعلي عطاري، دكتر غلامرضا خجسته‌مهر و عباس امان اللهي فرد، در پژوهش خود با عنوان «مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري افراد بر اساس اشتغال همسر و نوع ازدواج»، آورده‌اند: امروز در ساختار اقتصادي و اجتماعي تغييراتي حاصل شده كه فرصتهاي شغلي براي زنان ايجاد كرده است. بدين ترتيب زنان دامنه فعاليت‌هاي خود را از محدوده خانه فراتر مي‌برند و به نظامهاي شغلي مي‌پيوندند. پيوستن زنان به جامعه، تغييراتي را در نقش سنتي آنان ايجاد كرده است.
اين پژوهش مي‌افزايد: با اين همه اشتغال زنان دغدغه‌هايي را براي همه جوامع به خصوص در جامعه ما براي مرداني كه همسرانشان شاغل مي‌باشند به وجود آورده است كه كمتر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته‌اند. لذا پژوهش حاضر به منظور مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري افراد داراي همسر شاغل و غير شاغل كاركنان اداره‌هاي دولتي شهر اهواز انجام شد.
اين پژوهش خاطرنشان مي‌كند: آزمودني‌ها در اين پژوهش 174 نفر( 66 نفر داراي همسر شاغل و 108 نفر داراي همسر خانه‌دار) بودند كه به روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي انتخاب شدند. آزمودني‌ها به پرسش‌نامه‌هاي رضايت زناشويي انريچ (ENRICH)، پرسش‌نامه شخصيتي تئو ( FFI ـ NEO ) و پرسش‌نامه اطلاعات فردي خانوادگي پاسخ دادند.

در اين پژوهش تصريح شده است: براي تحليل داده‌ها علاوه بر روش‌هاي توصيفي ( ميانگين و انحراف معيار )، از آزمون t و آزمون تحليل واريانس براي آزمودن فرضيه‌ها استفاده شد. بين ميزان رضايت زناشويي افراد داراي همسر شاغل و غير شاغل( خانه‌دار ) تفاوت معني‌داري وجود دارد و افراد داراي همسر غيرشاغل(خانه‌دار) از افراد داراي همسر شاغل رضايت زناشويي بيشتري دارند. بين ميزان روان‌ رنجوري افراد داراي همسر شاغل و غيرشاغل( خانه‌دار) تفاوت معني داري وجود ندارد.

اين پژوهش مي‌افزايد: بين ميزان رضايت زناشويي مردان داراي ازدواج فاميلي و مردان داراي ازدواج غيرفاميلي تفاوت معني‌داري وجود ندارد.

اين پژوهش يادآور شد : اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد.

اشتغال زنان و كاهش رضايت زناشويي

برچسب ها:
اخبار مرتبط :
پربیننده ترین خبرها
درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
مروری بر گذشته

ترفندهای کلیدی و مهم برای نشان دادن داشتن اعتماد به نفس

ترفندهای کلیدی و مهم برای نشان دادن داشتن اعتماد به نفس

رازهای پنهانی که درسن 50 سالگی جوانتر به نظر برسید

رازهای پنهانی که درسن 50 سالگی جوانتر به نظر برسید

7روش برای مچ گرفتن فرد دروغگو

7روش برای مچ گرفتن فرد دروغگو

راه هایی برای از بین بردن افسردگی فصلی

راه هایی برای از بین بردن افسردگی فصلی

چگونگی برخورد با شوهران خسیس

چگونگی برخورد با شوهران خسیس

توصیه هایی برای نحوه رفتاردر مکانهای عمومی

توصیه هایی برای نحوه رفتاردر مکانهای عمومی

باخواندن این رمان آدم دل‌چسب‌تری خواهید شد

باخواندن این رمان آدم دل‌چسب‌تری خواهید شد

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟
سایر مطالب روانشناسی
ads-nikbrandpooshanmodiseh