ویتامینها و املاح در نوزادان نارس

کانیها ▪ آهن اندوخته های آهن در تن نوزادان نارس اندک است و بنابر این احتمال پدید آمدن کم خونی در آنان وجود دارد .با این همه مصرف تقویتی در مراحل اولیه رشد ،معایبی شامل انگیزش بروز کمخونی همولیتیک را در پی دارد که ممکن است بر اثر کمبود ویتامین Eبه وجود آید . با […]

کانیها
▪ آهن
اندوخته های آهن در تن نوزادان نارس اندک است و بنابر این احتمال پدید آمدن کم خونی در آنان وجود دارد .با این همه مصرف تقویتی در مراحل اولیه رشد ،معایبی شامل انگیزش بروز کمخونی همولیتیک را در پی دارد که ممکن است بر اثر کمبود ویتامین Eبه وجود آید .
با این همه در آزمایش کنترل شده ای که در کانادا برروی مصرف ویتامین Eتقویتی به عمل آمد آشکار گردید که این عمل هیچ سودی برای پیش گیری از بروز کمخونی در شیر خوارگان نارس در بر ندارد (زیپورسکی و دیگران ،۱۹۸۷).برآنند که مصرف مکمل آهن در طی نخستین ماه زندگی ضروری نیست و این مواد ویژگیهای گندزدایی شیر مادر را از بین می برد .
پس از این دوره ،مقدار آهنی که داده می شود به وزن نوزاد در هنگام به دنیا آمدن بستگی خواهد داشت :چنانچه وزن نوزاد در هنگام تولد کمتر از ۱۰۰۰گرم باشد ،روزانه به (۴mg)mmo۱۰۷/۰ آهن به ازای هر کیلو از وزن نیاز خواهد داشت .برای وزن ۱۵۰۰-۱۰۰۰گرم ،روزانه mmo۱ (۳mg)/kg۵۳/۰وبرای وزن ۲۵۰۰-۱۵۰۰گرم روزانه mmo۱(۲mg)/kg۰۳۵/۰آهن بسنده می نماید .مصرف مکمل آهن راباید تا ۱۵-۱۲ ماهگی ادامه داد.
▪ مس
کمبود مس می تواند باعث بروز پوکی استخوان و حالات غیر عادی متافیز گردد که بر اثر عکسبرداری معلوم خواهد شد که چندان تفاوتی با آنچه در بیماری را شیتیسم دیده می شود ندارد .مس وروی همراه با آهن نزدیک به پایان دوره بارداری در جگر رویان گرد می آیند وبنابراین نارس بودن نوزاد سبب می گردد اندوخته های کافی این مواددربدن او به وجود نیاید.افزون براین،افزایش روتین مکمل آهن به پاره ای از انواع شیر خشک سبب می گردد میزان در دسترس بافتها قرار گرفتن روی ومس پائین آید.از سوی دیگر میزان در دسترس بافتها قرار گرفتن مس تا اندازه ای به میزان نسبی فلزات دیگر از قبیل روی وکادمیوم بستگی دارد(به پیوست۱۰-۲ بنگرید).تا کنون میزان دقیق نیاز به این مواد مشخص نشده است وحالات کمبود آنها ممکن است پدید آید(یوآن ودیگران ،۱۹۷۹ )آژت ودیگران، ۱۹۸۰
▪ سلنیوم
در اثر انتقال خون ،روزانه ۵/۰ میلی گرم سلنیوم به ازای هرکیلو گرم از وزن تن فراهم می آید.چنانچه میانگین دریافت روزانه برابر mg/kg ۷۳/۱ازوزن می باشد ،باعث سقوط میزان سلنیوم در شیرخوارگان نارسی که از طریق روده ای تغذیه می شود خواهد شد (فریل و دیگران ،۱۹۸۴)،شیر خوارگانی که به طور کامل با روش تزریقی تغذیه می شوند روزانه به ۳mg/kgازاین عنصر نیاز دارند .
▪ کلسیم و فسفر
کمبود میزان کانیها استخوان که به تغییرات راشی تیسمی منجر می گرددمکررادر شیر خوارگانی که وزنشان به هنگام به دنیا آمدن کم بوده دیده می شود .
آنهایی که وزنشان کمتر از ۱۵۰۰گرم بوده است راباید با بررسی میزان آلکالین فسفاتاز استخوان جهت یافتن شواهد بیماری نرم استخوانی مرتبا تحت مراقبت قرار داد(اندازه گیری ایزو آنزیمها ایده آل لیکن الزامی نیست )و سپس تشخیص را با عکسبرداری از مچ دست توسط پرتوایکس مورد تایید قرار داد.جذب کلسیم در هنگام تولد وزنشان خیلی پایین بوده بسنده نیست .مقدار و نوع چربی ،مقادیر نسبی کلسیم و فسفر و ویتامین D همگی برروی میزان جذب کلسیم تاثیر خواهند داشت.شیرهایی که برای تامین نیازهای نوزادانی که در هنگام تولد وزنشان کم بوده تهیه شده باید نسبت به فرمولهای نرمال دارای مقدار کلسیم و فسفر بیشتری باشد .کاربرد مکمل کلسیم وفسفات که پس از آزمایش خون برای رفع کمبود به شیر افزوده می شود توسط وایت لا (۱۹۸۶)شرح داده شده است .
بهترین نسبت کلسیم :فسفر تعیین نگردیده است و توصیه های کنونی برای مصرف این مواد برابر مقادیری است که برای شیر خورگان ۲-۲/۱کیلو گرمی که به موقع به دنیا آمده اند توصیه گردیده است .مدارک کافی برای اثبات افزایش نیاز به منیزیم در دست نیست .
گرچه به نظر می رسد میزان بالا ی نگهداری این عنصر در بدن مستلزم آن باشد که این عنصر بیش از انچه در شیر مادریا در شیر خشک های نرمال که برای شیر خوارگان تهیه می شود موجود است به بدن شیر خواره برسد.
● ویتامین ها
جذب اندک،افزایش کاربرد و رشد سریع بافتها همگی اشاره بر ازدیاد نیاز به تمام ویتامین ها دارند .در مواردی که شیر خوارگان را با شیر کامل مادر تغذیه می کنند یا در جایی که کل انرژی دریافتی کمتر از kca۱۳۰۰ KJ) ۱۲۵۰)درروز باشد ،مصرف مولتی ویتامین مورد نیاز خواهد بود .بااین همه این ماده برای یک ماهگی توجیه می گردد.مصرف روتین یک فرآورده حاوی مولتی ویتامین برای نوزادان که به هنگام تولد وزنشان خیلی کم بوده کمتر قابل توجیه است .
▪ ویتامین D
سوخت وساز کولکالسیفرول (ویتامین d۳)درشیرخوارگان نارس بامدت زمانی که شیرخواره در رحم مادرسپری کرده بستگی دارد .پیش از ۳۲هفته میزان جذب کافی نیست،وروزانه باید ویتامین Dمحلول ومکمل ویتامین تامیزان ۰۵/۰میلیگرم به شیرخواره داده شود.پس ازاین سن مصرف ۰۲/۰-۰۱/۰میلی گرم ازاین ماده کافی به نظر می رسد.
▪ ویتامین E
نیاز به ویتامین Eهم به مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع دارای بیش از یک اتصال دوگانه وهم به میزان آهن غذا بستگی دارد ،آهن به عنوان کاتالیزور تولید لیپیدپراکسیدازها از چربیهای غیر اشباع به کار می آید .نسبت یک میلی گرم آلفا-توکوفرول به هر گرم اسید لینولئیک توصیه می شود وچنانچه از مکمل آهن استفاده شود،مصرف دست کم ۵میلی گرم آلفا توکوفرول تجویز می گردد.
▪ ویتامین C
از دیدگاه تئوریک نیاز به اسید آسکوربیک وویتامین cفزونی می یابد زیرا در شیر خوارگان سبک وزن میزان مصرف پروتئین بیشتر است بویژه هنگامی که از غذای مبتنی برکازئین استفاده می شود یا شیرخواره گرفتار هیپرتیروز نیمی ویا هیپرفنیل آلانینمی باشد .برآنند که مصرف ۵۰میلی گرم ویتامین Cدر روز بسنده است .
▪ ویتامین B۶
بالا بردن میزان مصرف پروتئین دلیل برافزایش نیاز به پیریدوکسین (ویتامین B۶)است ودست کم mg/g۰۱۵/۰پروتئین ویا میزان کل mg۱/۰در روز کافی می نماید .
▪ ویتامین k
جذب کینونها (ویتامین k)درنخستین روزهای زندگی کاهش می یابد زیرا فلور روده هنوز تشکیل نشده و سنتز ویتامین توسط باکتریها آغاز نگردیده است .دربدو امر مصرف یک روز ۵/۱/۱میلی گرم ویتامین kتوصیه می شود .
▪ اسید فولیک
نیاز به اسید فولیک اضافی مورد قبول همگان قرار نگرفته است لیکن مصرف روزانه ۲/۰-۱/۰میلی گرم ازاین ماده از بروز حالت کمبود این ماده پیش گیری خواهد کرد.

gtalk.ir

ویتامینها و املاح در نوزادان نارس

سوپرایزهای عاشقانه با ....
گالری شخصی جواهرات هنرمندان
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
گزارش تصویری
سوژه های خنده دار
مروری بر گذشته

درمان کاهش میل جنسی در زنان

درمان کاهش میل جنسی در زنان

تاثیر بهداشت دهان و دندان بر آلت تناسلی مردان

تاثیر بهداشت دهان و دندان بر آلت تناسلی مردان

فیبروم رحم و آنچه باید در باره آن بدانید

فیبروم رحم و آنچه باید در باره آن بدانید

نشستن کودکان در این وضعیت ممنوع است!

نشستن کودکان در این وضعیت ممنوع است!

غذاهای غنی از فیبر برای کودکان

غذاهای غنی از فیبر برای کودکان

روشهای پاک کردن لکه عرق

روشهای پاک کردن لکه عرق

عشق واقعی آقایان را با این علائم شناسایی کنید

عشق واقعی آقایان را با این علائم شناسایی کنید

از چندسالگی بچه‌ها را به اردوهای تابستانی بفرستیم ؟

از چندسالگی بچه‌ها را به اردوهای تابستانی بفرستیم ؟
سایر مطالب زنان ، مردان ، کودکان
Polywash