قصر فیلیه خرمشهر تخریب شد (+ عکس)

قصر فیلیه خرمشهر تخریب شد (+ عکس)

بار دیگر بلدوزرها دور از چشم متولیان و دوستداران میراث فرهنگی کشور یک بنای ثبت شده در فهرست آثار ملی را موسوم به قصر فیلیه خرمشهر ، برای همیشه تخریب کردند. سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان به مهر در اهواز گفت: گفته می شود تخریب قصر فیلیه خرمشهر که درمحوطه شرکت تاسیسات دریایی خرمشهر […]

بار دیگر بلدوزرها دور از چشم متولیان و دوستداران میراث فرهنگی کشور یک بنای ثبت شده در فهرست آثار ملی را موسوم به قصر فیلیه خرمشهر ، برای همیشه تخریب کردند.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان به مهر در اهواز گفت: گفته می شود تخریب قصر فیلیه خرمشهر که درمحوطه شرکت تاسیسات دریایی خرمشهر قرار دارد مورد اعتراض سازمان میراث فرهنگی قرارگرفته اما تاکنون واکنشی علنی توسط سازمان میراث فرهنگی آبادان در این مورد مشاهده نشده است.

مجتبی گهستونی افزود: تخریب قصر قاجاری فیلیه که در سال ۱۳۷۹ به شماره ۲۸۴۵ در فهرست آثار ملی ثبت شده بود در حالی صورت گرفت که بر خلاف گفته‌های مدیران میراث فرهنگی آبادان مرمت بخشی از این بنا از دو سال پیش آغاز شده بود.

وی اضافه کرد: انتظار می رفت این بنا با توجه به مرزی بودن آن و همچنین شدت حملات در زمان جنگ تحمیلی تخریب شود ولی همچنان استحکام خود را حفظ کرده و در وضعیت نسبتا خوبی به سر می‌برد در عین حال از نظر مرمتی و ساخت و ساز نیاز به رسیدگی فراوانی دارد.
 
سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان اظهار داشت: قصر فیلیه در محدوده شلمچه در کنار اروند رود واقع است.

آجری کاری های این بنا از ویژگی های آن محسوب می شد که درب و پنجره‌های آن از چوب ساج و آبنوس ساخته شده و از آئینه‌ کاریهای سقف، داخل اطاق ها ، طارم و ایوان های آن با تمثال های پادشاهان قاجار برخوردار بود.

گهستونی یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۸۷ هم مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای یک اقدام غیر مرمتی در جوار قصر فیلیه به منظور ایجاد یک ساختمان جدید برای الحاق به قصر هزینه کرده بود تا پس از مرمت این بنا مهمانسرای کارکنان شرکت تاسیسات دریایی ایجاد شود.

ک‍‍اخ‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ش‍ی‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ی‍ل‍ی‍ه خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ب‍‍ا ۸۱ س‍‍ال‌ ق‍دم‍ت‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ‌آث‍‍ار م‍ل‍‍ی‌ و ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ی‌ رود.

ک‍‍اخ‌ ش‍ی‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در س‍‍ال‌ ۱۹۱۷ در زم‍ی‍ن‍‍ی‌ ب‍‍ا زی‍رب‍ن‍‍ا‌ی‌ ۷۸۸ م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ در ک‍ن‍‍ار ن‍‍ه‍ر ف‍ی‍ل‍ی‍ه‌ خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ت‍وس‍ط م‍‍ع‍م‍‍ار‌ان‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ و ش‍ی‍ر‌از‌ی‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د.
 
ب‍ر‌ا‌ی‌ س‍‍اخ‍ت‌ ‌ای‍ن‌ ک‍‍اخ‌ ‌از م‍ص‍‍ال‍ح‍‍ی‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ ‌آج‍ر و گ‍چ‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت. ب‍ن‍‍ا‌ی‌ م‍ذک‍ور در س‍‍ال‌ ۱۳۵۵ م‍رم‍ت‌ ش‍د و ب‍‍ع‍د‌ه‍‍ا م‍ورد ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ د‌ان‍ش‍ک‍ده‌ ‌ع‍ل‍وم‌ دری‍‍ای‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت.

ق‍س‍م‍ت ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ک‍‍اخ‌ ش‍ی‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در ‌اث‍ر ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍‍ی‌ و ‌ع‍و‌ام‍ل‌ ج‍و‌ی‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ش‍د ول‍‍ی‌ پ‍س‌ ‌از پ‍‍ای‍‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍‍ی‌ ب‍‍ار دی‍گ‍ر م‍رم‍ت‌ شد. ش‍ی‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ پ‍س‍ر ح‍‍اج‌ ج‍‍اب‍ر‌ ن‍ص‍رت‌ م‍ل‍ک م‍ت‍ول‍د ۱۲۳۸ ‌ه‍ج‍ر‌ی‌ ق‍م‍ر‌ی‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از و‌ال‍ی‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ب‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ ۲۹ س‍‍ال‌ ب‍ر ‌ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ک‍م‍ر‌ان‍‍ی‌ ک‍رد.

دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
بد شدن حال ترانه علیدوستی در فرودگاه + فیلم
برچسب ها:
اخبار مرتبط :

فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآزانس کاترینادکتر تاجبخش
عضویت در تلگرامدکتر بتول طاهریمهر پروازشارژ
عضویت در تلگرام
گلایه مورگان فریمن از نابرابری جنسیتی در هالیوود!
گلایه مورگان فریمن از نابرابری جنسیتی در هالیوود!
زشت ترین هنرمندان هالیوود را بشناسید!(۲)
زشت ترین هنرمندان هالیوود را بشناسید!(۲)
دوروتی مالون بازیگر برنده جایزه اسکار درگذشت!
دوروتی مالون بازیگر برنده جایزه اسکار درگذشت!
زشت ترین ستاره های هالیوود را بشناسید!(۱)
زشت ترین ستاره های هالیوود را بشناسید!(۱)
الن پمپئو بازیگر «آناتومی گری» گران ترین بازیگر شد!
الن پمپئو بازیگر «آناتومی گری» گران ترین بازیگر شد!
انتقاد بریژیت باردو بازیگر فرانسوی از افشاگری های جنسی در هالیوود!
انتقاد بریژیت باردو بازیگر فرانسوی از افشاگری های جنسی در هالیوود!
بازیگران زن مشهور که علیه دونالد ترامپ اعتراض می کنند!
بازیگران زن مشهور که علیه دونالد ترامپ اعتراض می کنند!
چهره هایی که به دلیل ظاهر جذاب شان ستاره شده اند!(۲)
چهره هایی که به دلیل ظاهر جذاب شان ستاره شده اند!(۲)
فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآزانس کاترینادکتر تاجبخشعضویت در تلگرامدکتر بتول طاهریمهر پروازشارژعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامبلیط

x