فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران چیست ؟ الف ) مسائله تفاوت فرزندان عصر ما با اعصار پیشین , باید در همه جوانب سنجیده شود; مثلاا اگر در گذشته بلوغ جسمی افراد بویژه در مناطق گرمسیر, آهنگ تندتری داشته است , امروزه رشد عقلی و فکری و […]

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران
فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران چیست ؟
الف ) مسائله تفاوت فرزندان عصر ما با اعصار پیشین , باید در همه جوانب سنجیده شود; مثلاا اگر در گذشته بلوغ جسمی افراد بویژه در مناطق گرمسیر, آهنگ تندتری داشته است , امروزه رشد عقلی و فکری و جنسی جوامع بشری آهنگ تندتری دارد و در مسائله تکلیف پذیری همه این جنبه ها دخالت دارد. ب ) آنچه فقیه در جست و جوی آن است , یافتن حکم شرعی از طریق نصوص وارده در متون دینی است و آنچه اکثر فقیهان در مورد بلوغ دختر به دست آورده اند, اشتراط اتمام نه سالگی است ; لیکن اگر در این سن دختر توان انجام تکلیفی مانند گرفتن روزه را نداشت , تدریجاا قضای آن را در شرایط توانمندی به جا می آورد. در عین حال تعداد اندکی از فقیهان نیز رسیدن ایام حیض یا اتمام دوازده سالگی را استنباط نموده اند. چنین فتوایی بسیار شاذ و نادر است . ج ) سن تکلیف پسر نیز از زمان بلوغ جنسی ; یعنی , احتلام است و اگر کسی پیش از پانزده سالگی به طور طبیعی بالغ نشد, باید اتمام پانزده سال را معیار قرار دهد و در شرایط کنونی اکثر پسران پیش از پانزده سالگی بالغ می شوند. بدون شک همه تکالیف شرعی منوط به قدرت مکلفند و قدرت اقسامی دارد; از جمله قدرت عقلی و جسمی . نتیجه تحقیقات کارشناسان نشان می دهد که بلوغ عقلی و حتی جسمی در دختران خیلی زودتر از پسران است (هر چند ضعف هایی هم ممکن است داشته باشند) و همین بلوغ عقلی قدرت تکلیف پذیری را در او بسیار پیش از پسران تقویت می کند

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران

برچسب ها:
اخبار مرتبط :

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران چیست ؟ الف ) مسائله تفاوت فرزندان عصر ما با اعصار پیشین , باید در همه جوانب سنجیده شود; مثلاا اگر در گذشته بلوغ جسمی افراد بویژه در مناطق گرمسیر, آهنگ تندتری داشته است , امروزه رشد عقلی و فکری و جنسی جوامع بشری آهنگ تندتری دارد و […]

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران چیست ؟
الف ) مسائله تفاوت فرزندان عصر ما با اعصار پیشین , باید در همه جوانب سنجیده شود; مثلاا اگر در گذشته بلوغ جسمی افراد بویژه در مناطق گرمسیر, آهنگ تندتری داشته است , امروزه رشد عقلی و فکری و جنسی جوامع بشری آهنگ تندتری دارد و در مسائله تکلیف پذیری همه این جنبه ها دخالت دارد. ب ) آنچه فقیه در جست و جوی آن است , یافتن حکم شرعی از طریق نصوص وارده در متون دینی است و آنچه اکثر فقیهان در مورد بلوغ دختر به دست آورده اند, اشتراط اتمام نه سالگی است ; لیکن اگر در این سن دختر توان انجام تکلیفی مانند گرفتن روزه را نداشت , تدریجاا قضای آن را در شرایط توانمندی به جا می آورد. در عین حال تعداد اندکی از فقیهان نیز رسیدن ایام حیض یا اتمام دوازده سالگی را استنباط نموده اند. چنین فتوایی بسیار شاذ و نادر است . ج ) سن تکلیف پسر نیز از زمان بلوغ جنسی ; یعنی , احتلام است و اگر کسی پیش از پانزده سالگی به طور طبیعی بالغ نشد, باید اتمام پانزده سال را معیار قرار دهد و در شرایط کنونی اکثر پسران پیش از پانزده سالگی بالغ می شوند. بدون شک همه تکالیف شرعی منوط به قدرت مکلفند و قدرت اقسامی دارد; از جمله قدرت عقلی و جسمی . نتیجه تحقیقات کارشناسان نشان می دهد که بلوغ عقلی و حتی جسمی در دختران خیلی زودتر از پسران است (هر چند ضعف هایی هم ممکن است داشته باشند) و همین بلوغ عقلی قدرت تکلیف پذیری را در او بسیار پیش از پسران تقویت می کند

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران

برچسب ها:
اخبار مرتبط :

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران چیست ؟ الف ) مسائله تفاوت فرزندان عصر ما با اعصار پیشین , باید در همه جوانب سنجیده شود; مثلاا اگر در گذشته بلوغ جسمی افراد بویژه در مناطق گرمسیر, آهنگ تندتری داشته است , امروزه رشد عقلی و فکری و جنسی جوامع بشری آهنگ تندتری دارد و […]

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران چیست ؟
الف ) مسائله تفاوت فرزندان عصر ما با اعصار پیشین , باید در همه جوانب سنجیده شود; مثلاا اگر در گذشته بلوغ جسمی افراد بویژه در مناطق گرمسیر, آهنگ تندتری داشته است , امروزه رشد عقلی و فکری و جنسی جوامع بشری آهنگ تندتری دارد و در مسائله تکلیف پذیری همه این جنبه ها دخالت دارد. ب ) آنچه فقیه در جست و جوی آن است , یافتن حکم شرعی از طریق نصوص وارده در متون دینی است و آنچه اکثر فقیهان در مورد بلوغ دختر به دست آورده اند, اشتراط اتمام نه سالگی است ; لیکن اگر در این سن دختر توان انجام تکلیفی مانند گرفتن روزه را نداشت , تدریجاا قضای آن را در شرایط توانمندی به جا می آورد. در عین حال تعداد اندکی از فقیهان نیز رسیدن ایام حیض یا اتمام دوازده سالگی را استنباط نموده اند. چنین فتوایی بسیار شاذ و نادر است . ج ) سن تکلیف پسر نیز از زمان بلوغ جنسی ; یعنی , احتلام است و اگر کسی پیش از پانزده سالگی به طور طبیعی بالغ نشد, باید اتمام پانزده سال را معیار قرار دهد و در شرایط کنونی اکثر پسران پیش از پانزده سالگی بالغ می شوند. بدون شک همه تکالیف شرعی منوط به قدرت مکلفند و قدرت اقسامی دارد; از جمله قدرت عقلی و جسمی . نتیجه تحقیقات کارشناسان نشان می دهد که بلوغ عقلی و حتی جسمی در دختران خیلی زودتر از پسران است (هر چند ضعف هایی هم ممکن است داشته باشند) و همین بلوغ عقلی قدرت تکلیف پذیری را در او بسیار پیش از پسران تقویت می کند

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران

برچسب ها:
اخبار مرتبط :

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران چیست ؟ الف ) مسائله تفاوت فرزندان عصر ما با اعصار پیشین , باید در همه جوانب سنجیده شود; مثلاا اگر در گذشته بلوغ جسمی افراد بویژه در مناطق گرمسیر, آهنگ تندتری داشته است , امروزه رشد عقلی و فکری و جنسی جوامع بشری آهنگ تندتری دارد و […]

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران چیست ؟
الف ) مسائله تفاوت فرزندان عصر ما با اعصار پیشین , باید در همه جوانب سنجیده شود; مثلاا اگر در گذشته بلوغ جسمی افراد بویژه در مناطق گرمسیر, آهنگ تندتری داشته است , امروزه رشد عقلی و فکری و جنسی جوامع بشری آهنگ تندتری دارد و در مسائله تکلیف پذیری همه این جنبه ها دخالت دارد. ب ) آنچه فقیه در جست و جوی آن است , یافتن حکم شرعی از طریق نصوص وارده در متون دینی است و آنچه اکثر فقیهان در مورد بلوغ دختر به دست آورده اند, اشتراط اتمام نه سالگی است ; لیکن اگر در این سن دختر توان انجام تکلیفی مانند گرفتن روزه را نداشت , تدریجاا قضای آن را در شرایط توانمندی به جا می آورد. در عین حال تعداد اندکی از فقیهان نیز رسیدن ایام حیض یا اتمام دوازده سالگی را استنباط نموده اند. چنین فتوایی بسیار شاذ و نادر است . ج ) سن تکلیف پسر نیز از زمان بلوغ جنسی ; یعنی , احتلام است و اگر کسی پیش از پانزده سالگی به طور طبیعی بالغ نشد, باید اتمام پانزده سال را معیار قرار دهد و در شرایط کنونی اکثر پسران پیش از پانزده سالگی بالغ می شوند. بدون شک همه تکالیف شرعی منوط به قدرت مکلفند و قدرت اقسامی دارد; از جمله قدرت عقلی و جسمی . نتیجه تحقیقات کارشناسان نشان می دهد که بلوغ عقلی و حتی جسمی در دختران خیلی زودتر از پسران است (هر چند ضعف هایی هم ممکن است داشته باشند) و همین بلوغ عقلی قدرت تکلیف پذیری را در او بسیار پیش از پسران تقویت می کند

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران

برچسب ها:
اخبار مرتبط :

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران چیست ؟ الف ) مسائله تفاوت فرزندان عصر ما با اعصار پیشین , باید در همه جوانب سنجیده شود; مثلاا اگر در گذشته بلوغ جسمی افراد بویژه در مناطق گرمسیر, آهنگ تندتری داشته است , امروزه رشد عقلی و فکری و جنسی جوامع بشری آهنگ تندتری دارد و […]

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران چیست ؟
الف ) مسائله تفاوت فرزندان عصر ما با اعصار پیشین , باید در همه جوانب سنجیده شود; مثلاا اگر در گذشته بلوغ جسمی افراد بویژه در مناطق گرمسیر, آهنگ تندتری داشته است , امروزه رشد عقلی و فکری و جنسی جوامع بشری آهنگ تندتری دارد و در مسائله تکلیف پذیری همه این جنبه ها دخالت دارد. ب ) آنچه فقیه در جست و جوی آن است , یافتن حکم شرعی از طریق نصوص وارده در متون دینی است و آنچه اکثر فقیهان در مورد بلوغ دختر به دست آورده اند, اشتراط اتمام نه سالگی است ; لیکن اگر در این سن دختر توان انجام تکلیفی مانند گرفتن روزه را نداشت , تدریجاا قضای آن را در شرایط توانمندی به جا می آورد. در عین حال تعداد اندکی از فقیهان نیز رسیدن ایام حیض یا اتمام دوازده سالگی را استنباط نموده اند. چنین فتوایی بسیار شاذ و نادر است . ج ) سن تکلیف پسر نیز از زمان بلوغ جنسی ; یعنی , احتلام است و اگر کسی پیش از پانزده سالگی به طور طبیعی بالغ نشد, باید اتمام پانزده سال را معیار قرار دهد و در شرایط کنونی اکثر پسران پیش از پانزده سالگی بالغ می شوند. بدون شک همه تکالیف شرعی منوط به قدرت مکلفند و قدرت اقسامی دارد; از جمله قدرت عقلی و جسمی . نتیجه تحقیقات کارشناسان نشان می دهد که بلوغ عقلی و حتی جسمی در دختران خیلی زودتر از پسران است (هر چند ضعف هایی هم ممکن است داشته باشند) و همین بلوغ عقلی قدرت تکلیف پذیری را در او بسیار پیش از پسران تقویت می کند

فلسفه تفاوت سن بلوغ دختران و پسران

برچسب ها:
اخبار مرتبط :
پربیننده ترین خبرها
درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
مروری بر گذشته

ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺏ ، ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ

ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺏ ، ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ

عمل نکردن به جواب استخاره توهین به خدا محسوب می شود؟

عمل نکردن به جواب استخاره توهین به خدا محسوب می شود؟

گفتگویی میان شیطان و رسول خدا (ص)

گفتگویی میان شیطان و رسول خدا (ص)

زیارت جامعه کبیره و فضائل آن

زیارت جامعه کبیره و فضائل آن

حقوق همسایگان به روایت امام سجاد

حقوق همسایگان به روایت امام سجاد

دعای جلیل الجبار چیست؟

دعای جلیل الجبار چیست؟

داشتن عمر طولانی و باعزت

داشتن عمر طولانی و باعزت

معجزات ختم سوره مبارکه حشر

معجزات ختم سوره مبارکه حشر
سایر مطالب دین و اندیشه
فروشگاه اینترنتی برندپوشانفروشگاه پارس نوران شرقتورهای نوروز 96