فال ابجد زن متولد فروردين فال ابجد مرد متولد فروردين
فال ابجد زن متولد ارديبهشت فال ابجد مرد متولد ارديبهشت
فال ابجد زن متولد خرداد فال ابجد مرد متولد خرداد
فال ابجد زن متولد تير فال ابجد مرد متولد تير
فال ابجد زن متولد مرداد فال ابجد مرد متولد مرداد
فال ابجد زن متولد شهريور فال ابجد مرد متولد شهريور
فال ابجد زن متولد مهر فال ابجد مرد متولد مهر
فال ابجد زن متولد آبان فال ابجد مرد متولد آبان
فال ابجد زن متولد آذر فال ابجد مرد متولد آذر
فال ابجد زن متولد دي فال ابجد مرد متولد دي
فال ابجد زن متولد بهمن فال ابجد مرد متولد بهمن
فال ابجد زن متولد اسفند فال ابجد مرد متولد اسفند

قسمت بالا ماه واقعی تولد هر شخص ميباشد ولی قسمت پايين هر عدد نشانگر شماره ی ماه مورد نظر ميباشد اين ماه از طريق محاسبه ابجدی بدست می آيد و با ماه تولد واقعی شما متفاوت است . حتما طريقه ی محاسبه را بخوانيد و ماه خود را پيدا کنيد

طریقه محاسبه ابجد

1+1 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7
1+8 1+9 1+10 1+11 1+12 2+2 2+3
2+4 2+5 2+6 2+7 2+8 2+9 2+10
2+11 2+12 3+3 3+4 3+5 3+6 3+7
3+8 3+9 3+10 3+11 3+12 4+4 4+5
4+6 4+7 4+8 4+9 4+10 4+11 4+12
5+5 5+6 5+7 5+8 5+9 5+10 5+11
5+12 6+6 6+7 6+8 6+9 6+10 6+11
6+12 7+7 7+8 7+9 7+10 7+11 7+12
8+8 8+9 8+10 8+11 8+12 9+9 9+10
9+11 9+12 10+10 10+11 10+12 11+11 11+12
12+12            
برندپوشان
آگهی رایگان