فال چوب

فال چوب

فال چوب

فال چوب يكي از قديمي ترين نوع فال بيني است كه آن را به دانيال نبي و سپس به امام جعفر صادق نسبت ميدهند. براي گرفتن اين فال بايد ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عميق بكشيد سپس ذهن و فكرتان را به انچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.آنگاه كليك كنيد و اين عمل را سه بار تكرار كرده و حرف به دست آمده از هر بار را كنار هم بنويسيد سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نماييد

براي گرفتن فال چوب:


نتيجه ي كليك:

بعد از هر بار كليك، نتيجه را پاك كنيد و بعد براي مرتبه ي بعد كليك كنيد و دقت داشته باشيد كه هر بار يكي از چهار حرف - آ ، ب ، ج ، د ، مي آيد

به ترتيب از سمت راست به چپ ،كليك اول ، دوم ، سوم

ا د د

ا ج ج

ا ج ب

ا د ج

ا ج د

ا د ب

ا ب د

ا ب ب

ج ج ج

ب ج ج

ب ج ب

ب ج د

ب ج ا

ب ا ج

ب د ب

ا ا ج

ا ا ب

ا ا ا

ب د د

ب ا د

ب د ا

ب ا ا

ب ا ب

ا ا د

ب ب د

ب ب ج

ب ب ا

ب ب ب

د ا د

د ب ا

د ا ب

ا ب ا

د د ج د ا ج ج د د ج ب د ج ا ب ج ب ج ج ا ج ا ج ا
ج د ا ج ج د ج ج ب ج ج ا ج ب ب ج د ب ج ب ا ا د ا
ج ا د ج ا ا د ا ا ج د ج د ج د د ج ب د ج ا ا ب ج
د ب ب د د ب د ج ج د ب ج د د د د د ا د ب د  
گزارش تصویری
بکوفروشگاه پارس نوران شرقتیوب آی آر