فال شیخ بهایی

فال شیخ بهایی

رسم آيابه کعبه ی مقصود

حصول مدعا و مقصود

ساختن بنا و عمارت

فروختن جنس ياملک

نيك يا بد بود مرااين كار

عاقبت حالبيمار  

صاحب فرزند شدن

راست يا دروغ بودن خبر  

پسر يا دختر شدنفرزند

غلبه بر  دشمن

حال غايب چگونه خواهدبود

يافتن گمشده

مسافرت

شراکت

جهت نقل مکان

معامله و تجارت

خوبيا بد بودنعقد و نكاح

ديدن سلاطين وقت

دير يا زود آيد اينغايب

زندگاني چه عاقبتدارد

از طبيبم اميد عافيتاست

قرض گرفتن و وام

هست آيا صلاح سير وشكار

كشت و كار و زراعت

حبسي آيا رها شود ازبند

 

براي گرفتنفال شيخ بهايي ابتدا موضوع مورد نظر خود را انتخاب كرده وسپس دوبيت شعر نوشته شده در زير هر كدام از موضوعها را بخوانيد و بعد نيتكنيد.نتيجه ي فال نيز خود يك بيت شعر ميباشد كه معناي واضحي دارد 

توجه داشته باشید که پس از کلیک کردن فال خود را در صفحه زیر مشاهدخواهید کرد

 


آیسان پروازپنجاه چهلسامسونگدکتر تاجبخش
دکتر طاهریمهرپروازبوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ
آیسان پروازپنجاه چهلسامسونگدکتر تاجبخشدکتر طاهریمهرپروازبوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ