طالع بینی چینی

 

انسان از آغاز پیدایش با روح کنجکاوخود همواره در پی یافتن پاسخ‌هائی برای سوالات بیشمار خود بودهاست: جهان هستی چگونه شکل گرفت؟ خورشید و ستارگان چگونه پدیدآمده‌اند؟ زندگی چیست؟ آیا سرنوشت هر انسان از قبل مشخص شده است؟ وهزاران سوال دیگر.

در آغاز او برای هر واقعه و پدیده،خدائی قائل بود. یعنی تصور می‌کرد اگر سیل می‌آید یا طوفان رخمی‌دهد خدایان خشمگین شده‌اند. طالع بینی اولیه نیز بر اساسستارگان آسمان بر سرنوشت بشر و دیگر جانداران و حتی گیاهان پاگرفت. طالع بینان نخستین همه پیکره‌های آسمانی را صاحب عقل و شعورمی‌دانستند و آنان را خدایانی تصور می‌کردند که تمام حرکات وپدیده‌های زمینی را تحت کنترل دارند و آنها را مسئول هر واقعه خوبیا بد در روی کره زمین می‌پنداشتند.

در حقیقت طالع بینی در ابتدا با خرافاتو موهومات و سحر و جادو آغشته بود ولی بعدها راه خود را جدا کرد وحتی در دوره‌ای از تاریخ در برخی دانشگاه‌ها تدریس می‌شد. طالعبینان چینی نیز با توجه به فرهنگ غنی و سابقه تمدن طولانی خود دراین علم پیشرفت‌های به سزائی داشته‌اند.

مرجع: کتاب دایرهٔ المعارف طالع بینی،مؤلف: میشل استار. این کتاب کامل‌ترین مرجع برای طالع بینی است،اگر علاقه‌مند به طالع بینی و انواع فال می‌باشید، به شما توصیهمی‌کنیم یک جلد برای خود تهیه کنید. با این توضیح که ترجمه فارسیآن نیز با جلدهائی عالی و با رنگ‌های مختلف موجود است.

 

مشخصات متولدین سال موش

متولدین سال موش شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۷۹ - ۱۲۹۱ - ۱۳۰۳ - ۱۳۱۵ -۱۳۲۷ - ۱۳۳۹ - ۱۳۵۱ - ۱۳۶۳ - ۱۳۷۵ - ۱۳۸۷

موش زیر نفوذ حالات جاذبه و تجاوز بهدنیا آمده است. در نظر اول آرام و متعادل و شوخ جلوه می‌کند ولیمواظب باشید در زیر این چهره‌ آرام و صبور یک روحیه‌ مهاجم ونا‌آرام قرار گرفته است برای مدتی با موشی همخانه و یا همسفر شویدو آن‌وقت کاملاً به روحیه نا‌آرام و مضطرب و انفجارات روحی بی‌موقعاو پی خواهید برد. او از ایجاد سر و صدا لذت خواهد برد.خیالبافی‌های موش که اغلب در زمینه نابود‌کردن و خراب‌کردن استگاهی منجر به سازندگی و خلق می‌شود از نظر عشقی و عاطفی موش عاشقمیمون می‌شود ولی از اسب باید حذر کند و از گربه هم طبیعتاً به‌همان دلایل معلوم جانور‌شناسی باید دوری کند.

 

مشخصات متولدین سال گاو

متولدین سال گاو شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۸۰ - ۱۲۹۲ - ۱۳۰۴ - ۱۳۱۶ -۱۳۲۸ - ۱۳۴۰ - ۱۳۵۲ - ۱۳۶۴ - ۱۳۷۶ - ۱۳۸۸

آرام وصبور کم‌رو و کند و دقیق و صاحبروش متعادل و بی‌اهمیت نسبت به خود گاو هوشیار‌ی‌های طبیعیش را پشتیک چهره‌ی خانگی‌اش پنهان می‌کند او اهل تفکر است و به‌همین دلیلشاید تنهائی را دوست می‌دارد و می‌تواند هدفی را تا سر حد تعصبتعقیب کند میهن‌پرستی افراطی دارد متأسفانه برای گاو عشق چیزی جزیک معمای قابل‌قبول نیست می‌تواند با خروس ازدواج موفقیت‌آمیزیداشته باشد همچنین با موش‌ها نیز و مار و میمون هم می‌توانند درکنار گاو زندگی توأم با آرامشی داشته باشند ولی از ببر و بز بایدترسید.

 

مشخصات متولدین سال ببر

متولدین سال ببر شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۸۱ - ۱۲۹۳ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۷ -۱۳۲۹ - ۱۳۴۱ - ۱۳۵۳ - ۱۳۶۵ - ۱۳۷۷ - ۱۳۸۹

ببر یک عیب‌جوی یاغی است و همیشه درحال طغیان بر ضد قدرت‌های مستقر است او همیشه می‌خواهد رهبر باشداما بدبختانه همچنان‌که برای بیشتر رهبر‌ها پیش می‌آید اغلب آنشایستگی را که منجر به جلب اعتماد دیگران می‌شود فاقد است میمون چهدر کار و چه در عشق ببر را دست خواهد انداخت و و باید از مار دوریکند گاو و گربه نیز با ببر سازگار نیستند ولی با سگ و اژدها و اسبمی‌تواند رابطه‌ی خوبی داشته باشد.

 

مشخصات متولدین سال گربه

متولدین سال گربه شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۸۲ - ۱۲۹۴ - ۱۳۰۶ - ۱۳۱۸ -۱۳۳۰ - ۱۳۴۲ - ۱۳۵۴ - ۱۳۶۶ - ۱۳۷۸ - ۱۳۹۰

خوشحال و با استعداد، خوب، بااحتیاط،لطیف، ملاحظه‌کار، عاشق جمع، اهل غیبت‌کردن، بدگوئی. جاه‌طلبیدارند اما نه خیلی زیاد به حد زیادی پرهیزکارند و رفقای خوبی هستندگربه عاشق جمع است خیلی زود به گریه می‌افتد گربه با بز و سگدرست‌کردار و خوک کنار می‌آید اما از موش باید مثل طاعون بپرهیزد وبا ببر نیز چون از همان نژاد است به‌ خوبی از حیله‌هایش با خبر استو در نتیجه از در گیری با او دوری می‌کند.

 

مشخصات متولدین سال اژدها

متولدین سال اژدها شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۸۳ - ۱۲۹۵ - ۱۳۰۷ - ۱۳۱۹ -۱۳۳۱ - ۱۳۴۳ - ۱۳۵۵ - ۱۳۶۷ - ۱۳۷۹ - ۱۳۹۱

زود گول می‌خورد و کمال‌گرا مغرور وباهوش محکم با‌اراده بخشنده دل به کسی نمی‌بندد تنها خیره‌کننده واغلب دچار بد‌ترین وضعیت‌ها می‌شود این شهامت را دارد که اشتباهسشرا بپذیرد معمولاً دیر ازدواج می‌کند و اما با موش عاشق پیشه و ماروخروسی مغرور ارتباط خوبی دارد از بین تمام علامت‌ها تنها میمونقادر است که اژدها را فریب دهد ارتباط اژدها و ببر به ندرتمی‌تواند آرام باشد و نیز باید از سگ بپرهیزد.

 

مشخصات متولدین سال مار

متولدین سال مار شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۸۴ - ۱۲۹۶ - ۱۳۰۸ - ۱۳۲۰ -۱۳۳۲ - ۱۳۴۴ - ۱۳۵۶ - ۱۳۶۸ - ۱۳۸۰

جذاب، احساسات، شوخ، زیبا، روشنفکر،فیلسوف، دقیق، حسابگر، اهل خطر کردن نیست، سختگیر، زنان متولد اینماه معمولاً زیبا هستند. مار وقتش را بیهوده تلف نمی‌کند و کمترعمرش را با پر‌گوئی و بیهوده‌گوئی از دست می‌دهد و به احساس و درکاولیه‌اش در موارد مختلف ایمان دارد و چون در شناسائی محیط و مردماشتباه نمی‌کند اغلب قدم صحیح بر‌می‌دارد. حس ششم او همان قدر قویاست که پنج حس دیگر او قوی می‌باشد در مورد امور مالی مار اقبالبلند دارد به سرعت تصمیم می‌گیرد و در راه رسیدن به هدفش آسمان رابه زمین می‌آورد و اجازه نمی‌دهد هیچ مانعی در سر راهش قرار گیردکمک‌کردن به مردم را بزرگترین کار‌ها می‌داند و در امور عشقی باببر قادر به انجام هیچ کاری نمی‌باشد.

 

مشخصات متولدین سال اسب

متولدین سال اسب شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۸۵ - ۱۲۹۷ - ۱۳۰۹ - ۱۳۲۱ -۱۳۳۳ - ۱۳۴۵ - ۱۳۵۷ - ۱۳۶۹ - ۱۳۸۱

اسب همیشه فوق‌العاده به نظر می‌رسدعاشق مکان‌های عمومی، ورزشکار، شوخ، نکته‌سنج، زرنگ، ناآرام،خودخواه، خود‌دوست، اقتصاد‌دان، به خاطر عشق از همه چیز می‌گذرد.خونگرم هیجانی و نا‌آرام است. اسب با بز و سگ و ببر می‌تواند زندگیخوبی داشته باشد ولی با موش هرگز.

 

مشخصات متولدین سال گوسفند

متولدین سال گوسفند شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۸۶ - ۱۲۹۸ - ۱۳۱۰ - ۱۳۲۲ -۱۳۳۴ - ۱۳۴۶ - ۱۳۵۸ - ۱۳۷۰ - ۱۳۸۲

شیک پوش، جذاب، هنرمند، خجالتی، مطبوعو دلپذیر، مذهبی، خوش‌قلب، دست و دلباز، آرامش‌طلب، عاشق گفتگویهنری، بز، خیال‌باف کمتر از هر کسی به وقت‌شناسی اهمیت می‌دهد، اوبدون نظر و قصد دوستانش را می‌رنجاند او می‌تواند صنعتگر و هنرمندخوبی باشد او می‌تواند در کنار گربه، خوک و اسب خوشبخت شود و هیچموجود دیگری نمی‌تواند در کنار اسب مدت زیادی دوام بیاورد مخصوصاًسگ.

 

مشخصات متولدین سال میمون

متولدین سال میمون شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۸۷ - ۱۲۹۹ - ۱۳۱۱ - ۱۳۲۳ -۱۳۳۵ - ۱۳۴۷ - ۱۳۵۹ - ۱۳۷۱ - ۱۳۸۳

بد‌جنس، دلیر، با همت، شوخ طبع،حیله‌گر، خود‌خواه، روشنفکر، با‌فرهنگ، سیاستمدار، زیرک و دانا،فرصت طلب. او در حقیقت موجودی خود‌مرکز بین است خلا قیت و اصالتافکار میمون به حدی زیاد است که به راحتی می‌تواند سخت‌ترین مشکلاترا بدون ترس و واهمه حل کند او هوش سرشاری دارد او در کنار موش واژدها خوشبخت می‌شود اما موش ببر را دست می‌اندازد.

 

مشخصات متولدین سال خروس

متولدین سال خروس شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۸۸ - ۱۳۰۰ - ۱۳۱۲ - ۱۳۲۴ -۱۳۳۶ - ۱۳۴۸ - ۱۳۶۰ - ۱۳۷۲ - ۱۳۸۴

مغرور لاف‌زن از روی فکر حرف می‌زند،پرهیزکار، صریح‌الهجه، خوش‌لباس، بی‌پروا، رویائی، شجاع، فعال، جمعزن‌ها را دوست دارد گاه برای دفاع از آنچه که می‌گوید حالت حملهپیدا می‌کند او با جرات و شجاع است. خروس با گاو و اژدها خوشبختمی‌شود ولی باید از گربه بپرهیزد.

 

مشخصات متولدین سال سگ

متولدین سال سگ شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۸۹ - ۱۳۰۱ - ۱۳۱۳ - ۱۳۲۵ -۱۳۳۷ - ۱۳۴۹ - ۱۳۶۱ - ۱۳۷۳ - ۱۳۴۹ - ۱۳۶۱ - ۱۳۷۳ - ۱۳۸۵

خود‌خور و نگران، درونگرا، یک دنده،بدگمان، ترشرو، بدبین، ضد اجتماع، وفادار، صادق، درستکار، وظیفهشناس، از گناه دیگران رنج می برد. ظاهری ساده او همیشه اولین کسیاست که علیه بی‌عدالتی داد سخن بر‌می‌آورد در عشق درستکار وثابت‌قدم است سگ با اسب، ببر و گربه خوشبخت می‌شود ولی از بز واژدها باید بپر‌هیزد.

 

مشخصات متولدین سال خوک

متولدین سال خوک شامل سال‌های زیرمی‌باشند:

۱۲۹۰ - ۱۳۰۲ - ۱۳۱۴ - ۱۳۲۶ -۱۳۳۸ - ۱۳۵۰ - ۱۳۶۲ - ۱۳۷۴ - ۱۳۸۶

دلیر بلند‌همت خود‌نما، دقیق، نسبت بهگناه وسواسی به او اعتماد کنید. ساده، راز‌دار، گستاخ، بی‌طرف، یکرفیق فوق‌العاده کم‌حرف مثل میمون، یک روشنفکر است. خوک باید ازمار فرار کند مادی‌گرا، نفس‌پرست، عاشق میهمانی و تفریح، بز نیز ازوجود خوک استفاده خواهد کرد به راحتی می‌تواند سراغ سگ‌ها برود هرچه روز تولدش به سال نو نزدیک‌تر باشد گرفتاری‌هایش بیشتر است.

فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگدکتر تاجبخشعضویت در تلگرام
دکتر بتول طاهریمهر پروازشارژعضویت در تلگرام
دکتر دین محمدی
تصویر جالب برداشتن عمامه آیت‌الله هاشمی ازسوی مادرشهید
تصویر جالب برداشتن عمامه آیت‌الله هاشمی ازسوی مادرشهید
پیام محمود احمدی‌نژاد به سربازان اسرائیلی
پیام محمود احمدی‌نژاد به سربازان اسرائیلی
ترامپ، خبرنگار سی‌ ان‌ ان را بیرون انداخت!
ترامپ، خبرنگار سی‌ ان‌ ان را بیرون انداخت!
تصاویری از ادای احترام به جانباختگان نفتکش سانچی
تصاویری از ادای احترام به جانباختگان نفتکش سانچی
اعتراف عجیب آقای گل خبرساز شد
اعتراف عجیب آقای گل خبرساز شد
ماموریت ناتمام پسرخاله‌ها در سانچی
ماموریت ناتمام پسرخاله‌ها در سانچی
حمله خواننده به محسن افشانی در حمایت از شادمهر عقیلی
حمله خواننده به محسن افشانی در حمایت از شادمهر عقیلی
اقدام عجیب خواننده زیرزمینی معروف!
اقدام عجیب خواننده زیرزمینی معروف!
فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگدکتر تاجبخشعضویت در تلگرامدکتر بتول طاهریمهر پروازشارژعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامبلیط

x